We gaan voor 'inclusieve samenleving'

inclusieve samenlevingdinsdag 21 juni 2016 19:42

Vanavond heeft fractievoorzitter Simone Kennedy de Algemene Beschouwingen uitgesproken bij de bespreking van de Kadernota 2017.

We zijn blij dat we als gemeente weer in iets rustiger vaarwater terecht zijngekomen. De begroting werd twee jaar geleden nog afgekeurd door de provincie, waardoor we onder preventief toezicht kwamen. Een jaar geleden is de herstelbegroting goedgekeurd, zodat we nu een Kadernota -het eerste ontwerp voor de begroting 2017-2020 - kunnen presenteren met meer vet op de botten.

Zorg voor elkaar

Een van de grootste uitdagingen zijn de transities in het sociaal domein. Halen we onze doelstellingen, blijven we binnen de financiële randvoorwaarden, en vooral heel belangrijk, krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft.

In het Sociaal Domein hebben we minstens 6 miljoen euro overgehouden van de 240 miljoen die we kregen voor zorg. Dit geld was wel bestemd voor zorg, maar is daar nog niet aan besteed omdat we als gemeente zulke grote financiële risico’s liepen, dat we zuinig zijn geweest. Dat was nog niet bekend in de eerdere versies van de Jaarrekening. Wij willen voorstellen om dit bedrag nog niet uit te geven aan nieuwe projecten, maar in een reserve te zetten voor het Sociaal Domein. Want al het geld dat we van het rijk krijgen voor het Sociaal Domein willen we ook besteden aan het Sociaal Domein. Als blijkt dat de zorg in Amersfoort op bepaalde punten onnodig verschraald is, kunnen we dat geld inzetten en schuiven met geld om de optimale verdeling van zorggelden te bereiken, waardoor onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. Voor de ChristenUnie is het heel helder: overschotten vanuit het sociaal domein blijven binnen het sociaal domein. De laatste jaren hebben we vooral veel zorgkosten betaald uit de Algemene Middelen, omdat we vonden dat we van het Rijk te weinig zorggeld kregen. De komende jaren moeten we dus gebruiken om deze geldstromen beter in kaart te brengen en de zorg te optimaliseren.

Als ChristenUnie zijn wij blij dat het college de ‘inclusieve samenleving’ heeft opgenomen in haar kadernota. Iedereen telt mee in de samenleving, in onze stad. Ongeacht je afkomst, je opleiding, je kleur of je beroep. Iedereen kan en moet mee kunnen doen in onze samenleving. 

Ik wil hierbij graag een bijbeltekst uit 1 Korinthe 12 vers 14-22 citeren: 

"Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, ‘hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, ‘hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig, ‘en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk." 

De inclusieve samenleving is heel breed:

-     In de eerste plaats gaat het dan over het verwelkomen en integreren van vluchtelingen. 80-85% van de vluchtelingen die in Amersfoort zijn opgevangen hebben nu verblijfsvergunning en de meesten willen terug naar Amersfoort. De burgemeester en wethouder Houwing hebben een belangrijke rol gespeeld in het faciliteren van deze wensen, met als doel om de netwerken in stand te houden en integratie te bevorderen. Het is geweldig om te zien hoe goed veel vluchtelingen al Nederlands spreken, hoe sterk hun netwerk is, hoe ze al op zoek zijn naar werk in Amersfoort en dat de eerste vier vluchtelingen al via co-housing in een omgebouwd kantoorpand aan de Stadsring gehuisvest zullen worden. Het concept co-housing wordt al in de praktijk gebracht, college, de bereidheid in de markt, de woningcorporaties en de samenleving is er al! Het is soms moeilijk om vluchtelingen uit een andere cultuur te verwelkomen, want er zijn grote verschillen die overbrugd moeten worden. Bovendien zullen er geen banen zijn voor alle mensen. De samenleving in Amersfoort zal hierdoor ook veranderen en dat kan spanningen opleveren. Daar mogen we de ogen niet voor sluiten en over het onderwerp ‘Inclusieve Stad’ hebben we dan ook een goedbezocht Politiek Café georganiseerd. Want als we een inclusieve stad willen zijn, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. En dat kan, want Amersfoort is een sterke stad: veel onderling vertrouwen, gemengd wonen (geen ghetto’s), veel vrijwilligers, sterke sociale cohesie en een goede zorgstructuur. Als we uitgaan van deze positieve punten, kunnen we de uitdagingen aan. Maar dat neemt niet weg dat wij niet wegkijken voor de onderbuikgevoelens die er zijn, we kunnen en mogen dat niet negeren!

-     Een inclusieve samenleving betekent ook dat we mensen met een arbeidshandicap of een verstandelijke of lichamelijke beperking of verslavingsproblematiek verantwoordelijkheden en een plek willen geven in de samenleving. Nu steeds meer mensen die wel zorg nodig hebben niet meer welkom zijn in zorginstellingen, word de stad geconfronteerd met grotere uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat zij op de juiste manier begeleid worden? Dat niemand tussen wal en schip valt? De overheid kan dit niet meer alleen oplossen en heeft ook burgers nodig om signalen door te geven aan de wijkteams, heeft het informele netwerk nodig om mee te helpen met het nadenken over oplossingen en heeft vrijwilligers nodig om die extra ondersteuning te geven die soms ook nodig is. Dit is zowel bij deze Kadernota als zal de komende jaren een speerpunt zijn voor onze fractie.

-     Een inclusieve samenleving betekent ook dat we graag alle mensen die snel een dak boven een hoofd nodig hebben huisvesting willen bieden, en niet alleen voor bepaalde doelgroepen. Daarom pleiten we al een jaar voor co-housing: eenvoudige woonunits die snel beschikbaar kunnen komen, zo mogelijk omgebouwde kantoorpanden, waarin zowel vluchtelingen, als gescheiden ouders, starters en studenten en uitstroom uit de maatschappelijke opvang gehuisvest kunnen worden. Het woningtekort is zo groot in Amersfoort, dat we voor alle inwoners van onze stad aan het werk moeten om te zorgen voor voldoende goede woningruimte. We denken ook zeker aan transformatie en aan andere vernieuwende woonconcepten, naast dus co-housing. We zijn dan ook heel blij dat we daar de komende jaren 5 miljoen extra in kunnen investeren.

-     Een inclusieve samenleving betekent ook dat we meer oog hebben voor de behoeften van kinderen, die zelden zullen inspreken tijdens raadsvergaderingen. We willen dat voor hen de toegang tot peuterspeelzalen gegarandeerd blijft. Ieder kind verdient een goede start in het onderwijs, en een goede taalbeheersing is van essentieel belang in de ontdekkingstocht die educatie heet. En ook dat de bezuinigingen op speeltuinen ongedaan gemaakt wordt, zodat het aanbod van speelvoorzieningen op peil blijft en kapotte speelapparaten vervangen worden.

Zorg voor de natuur

Zoals u zult begrijpen heeft de natuur, het milieu en het klimaat een belangrijke plaats binnen onze partij, we willen als goede rentmeesters omgaan met de ons gegeven wereld. We willen daar op een verantwoorde wijze mee omgaan, voor nu maar ook de toekomst.

We hebben onszelf het ambitieuze doel gesteld om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn. Het is de vraag of het ons zal lukken, maar we willen we een stapje harder lopen dan we tot nu toe hebben gedaan. Ook de uitstoot van fijnstof moet omlaag. We wonen naast snelwegen en er zijn nog veel vervuilende scooters op de weg. Daarom willen we investeren in nog meer zonnepanelen en vervuiling reduceren. Technisch is er veel mogelijk, maar hoe zorgen we dat we deze transitie ook realiseren? Deze urgentie wordt internationaal gevoeld, zie ook de afspraken die gemaakt zijn tijdens de Klimaattop in Parijs in december 2015. We zijn blij dat het college dit ook ziet en hiervoor de eerste stappen zet. Als coalitie willen we hen hiervoor ook de middelen geven die ze daarvoor nodig hebben.

Zorg voor gezonde financiën

Het bovenstaande kan zoals u zult begrijpen niet zonder een goed en verantwoord financieel beleid. We willen leren van de fouten uit het verleden en voorkomen dat we nogmaals in problemen zullen raken. De financiële problemen voor Amersfoort werden in de basis gelegd door besluiten die het college en de raad zelf had genomen in het decennium voorafgaand aan het opleggen van preventief toezicht, namelijk om reserves af te bouwen ('geen dood geld op de plank'), meer risico's te nemen in grondexploitaties en de lokale lasten voor burgers laag te houden. Daardoor kwam de gemeente in financiële problemen toen de crisis begon. Ook al zijn er nog steeds meningsverschillen met de provincie over de probleemanalyse, het moment van ingrijpen en het proces, we zijn ook blij dat we op deze manier gedwongen werden om een herstelbegroting op te stellen, waarbij iedereen – wethouders, ambtenaren, coalitie en oppositie – heel snel en constructief hebben samengewerkt.

De provincie dwong ons om meer te bezuinigen dan strikt noodzakelijk was. Ook werden lopende projecten tijdens het opstellen van de Herstelbegroting stilgelegd. Daarom hebben we over dit jaar overschotten op de jaarrekening, maar die worden vooral doorgeschoven naar volgend jaar omdat de projecten nog afgemaakt moeten worden. En voor de lange termijn hebben we ook structurele overschotten. Heel graag hadden we die structurele overschotten willen gebruiken om de OZB minder te laten stijgen of zelfs te verlagen. Maar er bleek een flinke tegenvaller te zitten in de plannen van onderhoud en vervanging van onder meer bruggen en gebouwen. Die zijn decennia geleden wel neergezet, maar er is niet gereserveerd voor groot onderhoud of vervanging. Elke keer werd het met incidenteel geld opgelost. Maar de komende jaren moeten zoveel gemeentelijke eigendom vervangen worden, dat we dit geld niet meer incidenteel hebben. Bovendien wil de provincie – terecht – dat we deze lasten structureel op de begroting zetten. Dus de structurele ruimte wordt nu gebruikt voor deze vervangingsinvesteringen en nog niet voor het verlagen van de OZB. Dat is jammer, maar daardoor staan we als gemeente wel goed voorgesorteerd. En nog steeds zijn de lokale lasten niet hoger dan gemiddeld. Better safe than sorry. Dat is een les die we de afgelopen jaren wel hebben geleerd.

- Simone Kennedy - Doornbos 

 

« Terug