Algemene beschouwingen op gemeentebegroting 2017

Simone3vierkantbijgesnedendonderdag 03 november 2016 07:27

Dinsdag 1 november heeft fractievoorzitter Simone Kennedy de algemene beschouwingen van de ChristenUnie-fractie op de begroting 2017 uitgesproken in de gemeenteraadsvergadering. Dit is een reactie op de plannen die het college heeft gepresenteerd.

De gemeenteraadsvergaderingen met de Algemene beschouwingen op de begroting van het komend jaar wordt jaarlijks gehouden om te om te discussiëren over de plannen die het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode hebben gepresenteerd.

Simone Kennedy sprak het volgende uit namens de ChristenUnie-fractie:

"Nadat we onder het strenge toezicht van de provincie uit konden komen door te bezuinigen, de OZB te verhogen en de reserves uit te breiden, bleek dat allerlei bruggen, wegen, scholen en gebouwen vervangen moesten worden, waarvoor geen structureel geld was gereserveerd. Alle structurele overschotten worden in deze begroting bestemd voor deze vervangingsinvesteringen. We zijn dus goed voorbereid op de toekomst.

Maar we maken ons wel enige zorgen over de grote veranderingen binnen het Sociale Domein. Inwoners worden geconfronteerd met heel veel veranderingen in korte tijd. Tijdens de drie decentralisaties van de jeugdzorg, Wmo en arbeidsgehandicapten konden we overgangsproblemen nog wijten aan het gebrek aan informatie en helderheid over budgetten van het rijk en de provincie. Maar de transitie in de sociale basisinfrastructuur (SBI) is 100% de verantwoordelijkheid van de gemeente. IndeBuurt033 met partijen als Welzin en MEE heeft de aanbesteding gewonnen en gaat nu alle activiteiten in de SBI inrichten, soms door activiteiten over te nemen, soms door ze te stroomlijnen of fuseren, soms door ze af te stoten. We verwachten dat dit gaat leiden tot een verbetering van de dienstverlening en we hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Maar elke overgang brengt pijn met zich mee. En die pijn willen we zoveel mogelijk verlichten door de kennis en deskundigheid die we in de stad hebben opgebouwd te behouden en door de inwoners die gebruik maken van de betrokken instellingen een zachte overgang te bieden. En daarvoor zijn we bereid de Sociale Reserve in te zetten als dat nodig is. Daarvoor dienen we twee moties in, een om de transitieperiode te verlengen en een om Stadsring 51 beter te ondersteunen zodat de kwaliteit van hun dienstverlening op peil blijft.

Als ChristenUnie zetten we daarnaast in op sterke gezinnen door relatieondersteuning ter beschikking te stellen. Ook willen we speeltuinen en peuterspeelzalen behouden.

De laatste maanden hebben we veel met elkaar gediscussieerd over het gebrek aan plekken in de maatschappelijke opvang - de tijdelijke opvang voor gezinnen, slachtoffers van huiselijk geweld, verslaafden en daklozen. Dit komt voor een groot deel door gebrek aan sociale huurwoningen en specifiek kleine woonunits voor jongeren onder de 23 jaar met een huur tot 410 euro per maand. Daardoor blijven veel jongeren in de opvang en kunnen ze niet doorstromen. Wij willen dus meer woningen voor deze doelgroep realiseren.

We staan voor een inclusieve samenleving. Niet alleen door samen te wonen, in diverse wijken en via co-housing (zoals het succesvolle project in de omgebouwde kantoorpanden op Stadsring 195-197), ook door samen naar school te gaan in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en liefst ook in het 

onderwijs aan vluchtelingen. Maar ook door vluchtelingen te stimuleren om werk te verrichten naast het volgen van taallessen en hen te stimuleren bedrijfjes op te zetten om nog beter te integreren in de Nederlandse samenleving.

We willen ook nog graag een paar richtinggevende uitspraken doen voor toekomstige begrotingen. We zouden structurele overschotten graag gebruiken voor drie belangrijke zaken:

1) Vervangingsinvesteringen

2) Vermindering van bezuinigingen die het voorzieningenniveau in de stad te zeer hebben aangetast

3) Vermindering van de ozb-verhoging

Waarbij we willen aantekenen dat structurele overschotten in het sociaal domein behouden moeten blijven voor het sociaal domein en dus niet kunnen leiden tot OZB-verlaging. Al het geld dat we van het rijk krijgen om te besteden aan kwetsbare mensen zal ook aan dat doel worden uitgegeven.

Wij zijn blij met de thema's in deze begroting: Amersfoort is vitaal, duurzaam en inclusief. En daar gaan we de komende jaren samen hard aan werken."

« Terug