Onze inzet op verbetering luchtkwaliteit

Klimaatdinsdag 20 december 2016 21:30

Al enige tijd zet ik me als woordvoerder milieu in voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amersfoort. Gemiddeld leven we in Nederland 13 maanden korter door luchtvervuiling. Mensen met een luchtwegaandoening en hart- en vaatziekten ondervinden ernstige klachten en verheviging van hun symptomen door de blootstelling aan fijnstof.

Daarom hebben wij samen met GroenLinks en Amersfoort een aantal moties en amendementen ingediend om de luchtkwaliteit in Amersfoort te verbeteren, vooral om de uitstoot van fijnstof te beperken. Daarom hebben we aan onze wethouder gevraagd om met een visie en een plan te komen om het fijnstof terug te dringen in onze stad.

Dit najaar hebben we in oktober als raad de visie fijnstof vastgesteld. Wij zijn als fractie blij dat er nu een visie en een uitvoeringsplan is. In deze visie is een overzicht van maatregelen opgenomen die er aan bijdragen dat het huidige niveau van fijnstofconcentraties in Amersfoort niet hoger worden. Deze visie is een integrale visie, dat wil zeggen dat er vanuit diverse invalshoeken en beleidsterreinen gewerkt wordt aan het terugdringen van fijnstof in onze stad. Denk aan het onderwerpen als klimaat, verkeer, milieu, innovatie, economie en leefomgeving. Daarnaast zetten we ons in als Amersfoort om een CO2 neutrale stad te worden en dat zal ook effect hebben op het terugdringen van fijnstof, aangezien verkeer een grote bijdrage levert aan de CO2-uitstoot. 

We zijn kritisch geweest in de bespreking als het gaat om de normen van de uitstoot van fijnstof. Het college hanteert de landelijke en Europese normen. Terwijl binnenkort de normen naar alle waarschijnlijkheid aangescherpt worden. Bovendien hebben we nadrukkelijk gevraagd waarom het college niet het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gevolgd, die veel verder gaan. Technisch zijn er diverse mogelijkheden om de nadelige effecten van fijnstof te minimaliseren, zoals fijnstofvangers aanbrengen op de probleemplekken in de stad. Ook de aanwezigheid van bomen en groen in de stad is van belang om het fijnstof op te vangen. We zijn dan ook blij met het initiatief dat in Nieuwland is ontstaan om bomen langs te A1 te planten als natuurlijke fijnstofvangers. Daarnaast zijn er ook diverse andere stimuleringsmaatregelen te nemen zoals het faciliteren van elektrisch vervoer en fietsverkeer en het bevorderen van het openbaar vervoer.

We zijn blij met deze eerste stap. Uiteraard zullen we ons blijven inzetten om ons milieu en onze luchtkwaliteit te verbeteren. We willen dit ook juist samen met de stad doen. Onze fysieke leefomgeving en de kwaliteit daarvan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

- Femke van de Kolk

« Terug