Update: Westelijke Ontsluiting

Stichtse Rotonde - Westelijke ontsluitingdinsdag 20 december 2016 20:45

Het afgelopen jaar zijn verdere stappen genomen ten aanzien van de ‘Westelijke Ontsluiting’. Na meer dan 50 jaar discussie over tientallen varianten, gaat dit project nu echt van start. In de media heeft u vooral veel kunnen lezen over allerlei bezwaren tegen dit plan. Dat vraagt om nuancering. Tijd dus voor een update.

Achtergrond

In het verleden waren zeer ingrijpende nieuwe tracés bedacht. De variant die nu gerealiseerd zal worden volgt grotendeels het bestaande tracé. Alleen ter hoogte van Onze Lieve Vrouwe ter Eem zal er een nieuwe weg parallel aan de Aletta Jacobslaan komen. Deze gaat vervolgens onder het spoor door  en wordt dan weer bij de Dierentuin op de BW-laan aangesloten. Een deel van de Daam-Fockemalaan wordt dan autoluw. De weg komt daarmee buiten de bebouwing om te liggen. Om de bewoners van de Aletta Jacobs zoveel mogelijk te ontzien is er grond aangekocht van Defensie om de weg zover mogelijk van hun huizen teleggen. Er komt stil asfalt en geluidswering en de weg komt verdiept te liggen. De groenstrook voor de huizen blijft gespaard.

Hiermee levert het nieuwe tracé voor een het grootste deel van de inwoners in dit gebied een flinke verbetering op. Ook met de Dierentuin, De Kabouterhut en De Vlasakkers konden goede afspraken gemaakt worden. Ook de Fietsersbond heeft actief meegedacht en is tevreden over e oplossingen voor fietsers.

Stand van zaken

Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2017 wordt begonnen met het uitvoeren van de eerste ecologische maatregelen. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is (rond de zomer van 2017), zal buiten gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden. 

Waarom wij dit een goed plan vinden

1.     Bereikbaarheid is belangrijk

De bereikbaarheid wordt vooral voor fietsers en ook voor het autoverkeer verbetert voor een lange termijn. Dit is niet alleen voor Amersfoort van belang, maar ook voor de regio (Soest met name). 

2.     Verbetering van veiligheid

Fietspaden worden verbreed en op sommige plekken aan twee zijden aangelegd en er komen enkele tunneltjes voor langzaam verkeer. Dit verbetert de veiligheid. Ook de ongelijkvloerse kruisingen bij het spoor bevorderen dit. Een vervelende hindernis voor hulpdiensten wordt hierdoor weggenomen, zodat brandweer, politie en ambulance sneller ter plaatse kunnen komen.

3.     Natuur en ecologie

Voor het traject moeten helaas bomen gekapt worden. Er wordt daarom gezorgd voor een ruime (bovenwettelijke) compensatie van het groen. De ecologische hoofdstructuur wordt versterkt.

4.     Verbeteringen voor omwonenden en belanghebbenden

Er is veel tijd en energie (en geld) gestoken in overleggen met omwonenden en overige belanghebbenden. Ingediende zienswijzen op het plan leidden tot enkele aanpassingen. Dat heeft geleid tot een resultaat waar een ruim draagvlak voor is en de meeste bewoners een verbetering oplevert. Ook wat geluid en luchtkwaliteit betreft.

5.     Werkgelegenheid en economie

Ondernemers hebben steeds het economisch belang van een betere bereikbaarheid voor de werkgelegenheid benadrukt. Daarnaast levert het project ook direct werkgelegenheid op.

6.     Kosten

De kosten zitten vooral in de onderdoorgang onder het spoor en de fietsbrug. Het project wordt bekostigd vanuit gelden van met name de provincie. Een klein daarvan deel komt vanuit de gemeente Amersfoort.

De toekomst zal uitwijzen of dit besluit daadwerkelijk tot de beoogde verbeteringen heeft geleid en dat het deze investering waard was. Alleen kunnen we slechts heel beperkt in de toekomst kijken. Op dit moment is het onze overtuiging dat dit tracé een verbetering op diverse terreinen zal opleveren.

- Gert Hunink

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Gert Hunink (raadslid), GH.Hunink@amersfoort.nl 


NB

Dit is slechts een weergave op hoofdlijnen. Voor meer informatie verwijzen we naar het dossier op de website van de gemeente.

Om een beeld te krijgen kunt u een video-impressie bekijken op YouTube

Voor een ander interessant artikel, klik hier

« Terug