Meer inzicht in mensenhandel en illegale prostitutie in Amersfoort

Mensenhandeldinsdag 21 maart 2017 08:16

De prostitutiebranche is een kwetsbare branche voor criminaliteit zoals mensenhandel. Dit blijkt uit bijvoorbeeld uit de rapporten van de Nationaal rapporteur Mensenhandel.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het prostitutie- en vergunningenbeleid en het daaraan gekoppelde toezicht. Het gemeentelijk prostitutiebeleid is een belangrijk instrument om misstanden tegen te gaan.

Amersfoort kent op dit moment vijf vergunde seksinrichtingen. Daarnaast bestaat er, naar alle waarschijnlijkheid ook een illegale sector van niet-vergunde prostitutie. In Overijssel en Gelderland neemt dit, de illegale prostitutie, toe.

Prostitutie en mensenhandel zijn beide fenomeen die zich grotendeels inhet duister afspelen. Reden voor de fracties van de ChristenUnie en PvdA om schriftelijke vragen te stellen over de stand van zaken in Amersfoort.

Gert Hunink, raadslid voor de ChristenUnie: “Achter mensenhandel gaat zoveel leed schuil. Het gaat in tegen de individuele menselijke waardigheid waarin we geloven. Het is daarom goed om middels schriftelijke vragen te zien wat de situatie is in Amersfoort en te kijken of we het beleid moeten aanscherpen om mensenhandel zo goed mogelijk tegen te gaan.”

Om te weten of de seksinrichtingen voldoen aan de eisen is het van belang dat “er sprake is van adequaat toezicht en handhaving” stelt Youssed El-Messaoudi, raadslid van de PvdA. Naast een vergunde sector is er ook sprake van illegale prostitutie. Raadslid Gert Hunink van de ChristenUnie wil weten of dit bekend is bij de gemeente en wat de omvang hiervan is: “Het toezicht en de handhaving hierop is moeilijker, terwijl het risico op misstanden veel groter is”. 

ChristenUnie en PvdA stellen dat zowel in de vergunde als in de illegale sector het van belang is dat de vrouwen voldoende ondersteuning krijgen op het moment dat zij uit deze branche willen stappen.

- Joan de Haan

« Terug