Lokale aanpak uitstoot houtkachels en open haarden

schoorsteen_houtrookvrijdag 05 mei 2017 08:55

Het stoken van kachels en open haarden vormt een probleem voor de volksgezondheid. Veel inwoners ervaren regelmatig hinder van een houtkachel of houtgestookte open haard in de woonomgeving.

Het stoken van kachels en open haarden vormt een probleem voor de volksgezondheid. Uit een stadspanel over houtrook blijkt dat bijna een derde van alle respondenten regelmatig hinder ervaart van een houtkachel of houtgestookte open haard in de woonomgeving.
 
ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 zetten daarom dit thema weer op de raadsagenda en komen met het initiatiefvoorstel ‘Lokale aanpak uitstoot houtkachels en open haarden’. 

Het initiatiefvoorstel wordt op 9 mei in De Ronde besproken en moet ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert en dat mensen die last hebben van houtrook steun van de gemeente krijgen. Doel van het voorstel is om extra in te zetten op voorlichting over de effecten van houtrook voor het milieu en de volksgezondheid. Daarnaast stellen de fracties voor om een meldingentraject  te ontwikkelen dat recht doet aan de klachten en meldingen met betrekking tot houtrook. Wanneer overleg met de omgeving en stoker niet leidt tot een oplossing, kan de gemeente overgaan tot metingen en handhaving.

Effecten houtrook

Vooral mensen met longproblemen ervaren veel overlast van houtrook. Het college presenteerde in februari de resultaten van het stadspanel over houtrook waaruit bleek dat 28% van de respondenten in Amersfoort regelmatig hinder ervaart. Bij het verbranden van hout komen schadelijke stoffen vrij zoals fijnstof, dioxines en ander kankerverwekkende stoffen. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het RIVM dat haarden en kachels de tweede bron van roet en fijnstof zijn binnen de provincie Utrecht.

Landelijke ontwikkelingen

De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 trekken al enige tijd gezamenlijk op om de effecten van houtrook aan te pakken. Op initiatief van deze fracties heeft Amersfoort in 2016 de problemen rondom houtrook op de kaart gezet bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat heeft ertoe geleidt dat op dit moment landelijk vanuit de VNG in samenwerking met het ministerie de mogelijkheden worden verkend voor landelijke maatregelen als het gaat om de aanpak van de overlast van houtrook. De verwachting is dat de Omgevingswet (vanaf 2019) handvaten biedt om op lokaal niveau over te gaan tot aanpak van de overlast van houtrook. Maar voor de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 duurt dat te lang en bovendien is dat allemaal ook nog niet zeker. 

Luchtkwaliteit

Dit initiatiefvoorstel is onderdeel van het grotere geheel van de verbetering van de luchtkwaliteit waar de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 diverse voorstellen voor hebben ingediend en dat uiteindelijk heeft geleid tot een integrale visie reductie fijnstof.

« Terug