Algemene beschouwingen 2017

Algemene beschouwingen 2018dinsdag 20 juni 2017 20:18

Fractievoorzitter Simone Kennedy heeft vanavond de algemene beschouwingen uitgesproken bij de behandeling van de Kadernota.

"Dit is de laatste Kadernota voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Je kunt zien dat er weer nieuwe energie is in onze woonplaats. Onze stad en de dorpskernen zijn aantrekkelijk en dynamisch. Het grootste compliment is voor de bewoners zelf. Hun werk is belangrijker dan dat van de overheid. We zijn gezegend met energieke en initiatiefrijke bewoners, die – met of zonder subsidie – veel waarde toevoegen aan de stad en de sociale cohesie verhogen.

Als overheid zorgen we voor goede kaders en stabiliteit, en proberen bewonersinitiatieven te faciliteren. Helaas gaat dat soms ook met teleurstellingen gepaard. In een stad vol bruisende ideeën en initiatieven kan niet iedereen subsidie krijgen of gratis gehuisvest worden. Zelfs een enorm burgerinitiatief als De War, die zelf zoveel omzet genereert en ook huur betaalt, kan niet permanent blijven op de voor hen ideale tijdelijke locatie. Er gaan zaken mis, waardoor bewonersinitiatieven gefrustreerd kunnen worden door de overheid, en ik ontken niet dat we nog veel moeten leren. Soms raakt ook de overheid gefrustreerd, als bewonersinitiatieven de plannen van de overheid doorkruisen, door alternatieve wegen te bewandelen om problemen op te lossen. De ene keer blijkt dat een oplossing, de andere keer niet. Het kost tijd en kan conflicten veroorzaken. Maar dat betekent niet dat we bewonersinitiatieven voortaan buiten de overheid en haar beleid houden om rust in de tent te geven. Want de dynamiek in onze stad leidt ook tot nieuwe ideeën, innovatie en betrokkenheid en is zodoende zeer gewenst. En deze dynamiek komt door de bewoners. Wat ons betreft blijft de overheid daarvoor ruimte bieden.

We zijn de afgelopen jaren door moeilijke tijden heen gegaan met de decentralisaties in het sociale domein en het financieel toezicht door de provincie. Maar er gloort nu weer licht aan het einde van de tunnel. We kunnen steeds meer dwarsverbanden creëren in het sociale domein, waardoor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden beter geholpen kunnen worden. De lijntjes tussen de instanties zijn kort en ook de informele zorg wordt steeds beter betrokken bij de professionele hulpverlening. Er is geld om wachtlijsten aan te pakken en verbeteringen door te voeren als die gewenst zijn. Mocht iemand buiten eigen schuld alsnog tussen wal en schip vallen, dan is ons financiële vangnet groot genoeg om die persoon via de minimacoaches en de korte lijntjes weer vaste grond onder de voeten te geven.  

Ook in financieel opzicht hebben we in deze kadernota eindelijk wat meer lucht. Dat betekent dat we te grote bezuinigingen kunnen terugdraaien, weer kunnen investeren, maar ook een stapje terug kunnen doen in het verhogen van lokale belastingen.

Als christelijke partij geloven wij dat elk mens naar Gods beeld is geschapen en daarom een inherente waardigheid heeft. Daarom zetten we ons voor de bestrijding van armoede en eenzaamheid, hebben we vragen gesteld over mensenhandel en werken we aan een inclusieve en multiculturele samenleving, waarin iedereen gewaardeerd wordt en zich kan inzetten met de talenten die hij of zij van God heeft gekregen. Ook geloven we dat God ons de natuur heeft gegeven om van te genieten en ons de verantwoordelijkheid heeft gegeven om zijn schepping te koesteren. Daarom zijn we blij dat het college het thema ‘ ondernemend, duurzaam en vitaal’ als een van de speerpunten van de kadernota heeft opgenomen.  Daarom willen we dat Amersfoort een groene en schone stad is. Dat bevordert de leefbaarheid en is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners.

Het is mooi om te zien dat we hierin, als coalitie en oppositie, op onze eigen wijze in samen mogen werken. Dat blijkt ook uit de moties en amendementen die zijn ingediend bij deze kadernota, waarin de sociale en groene kwaliteit van de stad een hoge prioriteit krijgen. Daarnaast zijn we blij dat het college in de kadernota voorstelt extra te investeren in armoedebestrijding, het vervangen van de stobben door groene bomen, het blijven inzetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verlagen van belastingverhogingen.

Hoewel we blij zijn met veel ingediende moties en amendementen, betekent dit niet dat we alles zullen steunen, want we willen namelijk ook geen lopende processen verstoren met onze voorstellen en daarnaast ook een financieel verantwoord beleid voeren, waarbij structurele en incidentele baten en lasten in evenwicht zijn.

Zo weten we dat het armoedebeleid het komende half jaar uitgebreid besproken zal worden in de gemeenteraad. We krijgen vanuit het rijk extra geld voor de bestrijding van armoede onder kinderen en senioren. Daarnaast besteden we per jaar miljoenen aan het financiële vangnet en wordt er in de kadernota tonnen vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede. We hebben het NIBUD opdracht gegeven om te onderzoeken onder welke groepen de armoede het grootst is in Amersfoort en daaruit is gebleken dat die onder paren met oudere kinderen (met uitkering of werk), huishoudens met zorgkosten, jongeren onder de 23 jaar en alleenstaanden tot 65 jaar het grootst is. Er is een commissie samengesteld die zich buigt over de beste verdeling van de zgn. Klijnsma-gelden voor kinderen in armoede. We hebben in de raad gediscussieerd over de wenselijkheid van een Amersfoort-pas. En we zijn nog niet klaar. In de zomer en het najaar zal hier nog vaak in de gemeente en met de raad over gesproken worden. Daarom willen we het geld niet nu al verdelen. Dit wordt niet per motie of amendement geregeld, maar in De Ronde. Wel pleiten we voor versnelling van deze discussie, zodat de resultaten al meegenomen kunnen worden in de Begroting dit najaar, waarvoor deze Kadernota de opmaat vormt. Wel pleiten we in onze eigen moties voor het behoud van de vrijwilligersvergoeding totdat duidelijk is of deze vergoeding belangrijk of ondermijnend is voor de bestrijding van armoede. Ook willen we de vrijwillige seniorenwegwijzers weer terug, die ouderen aan huis bezochten en hen wezen op voorzieningen in de stad, om zo armoede, eenzaamheid en gebrek aan zorg tegen te gaan. Daarnaast willen we dat alle nieuwe inwoners van de stad – de statushouders – beter begeleid worden om onder meer schulden te voorkomen en de kansen op werk te verbeteren.

Ook moeten er meer bomen komen in Amersfoort. Er is de laatste tijd veel gekapt en onderhoud gepleegd. Dat was noodzakelijk, maar mag de groene kwaliteit van de stad niet aantasten. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren was er te weinig geld om gekapte bomen te vervangen. We zijn dus heel blij dat het college 5 ton investeert in het vervangen van stobben door bomen. De vraag is of dit genoeg is en hoe snel de stobben vervangen kunnen worden.

We zijn blij dat het college de verbetering van de luchtkwaliteit heeft opgenomen in de kadernota en dat de gezamenlijk inzet van ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 door het college overgenomen is. Wel dienen we gezamenlijk een motie in om het elektrisch vervoer meer te stimuleren in onze stad, omdat verkeer, en zeker de vervuilende scooters, een grote bijdrage levert aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid in onze stad. Bovendien past het ook in ons streven om meer in te zetten op duurzaam vervoer en mobiliteit.

Tenslotte willen we financiële meevallers ook gebruiken voor het verminderen van belastingverhogingen. De invoering van de precariobelasting kan door wijzigingen in de wetgeving niet meer doorgaan. Daardoor zou de OZB verhoogd moeten worden. In deze kadernota wordt voorgesteld om de OZB minder te verhogen dan gepland, en meevallers te gebruiken voor een verlaging. Daar staan we 100% achter en zo willen we het ook graag in de toekomst doen. Want de economie trekt aan, Amersfoort heeft een hoogopgeleide bevolking en is zeer aantrekkelijk voor werkgevers. De toekomst ziet er zonnig uit. De begroting is gezond, we reserveren voor tegenvallers en vervangingsinvesteringen. Er komen vast nog meer meevallers, zodat we na een periode van bezuinigen en belastingverhogen weer kunnen denken aan investeren en belastingverlagingen. We staan er goed voor en daar mogen we dankbaar voor zijn."

- Simone Kennedy 

« Terug