Sinterklaas komt na de verkiezingen

Fractie totaal - Eemdinsdag 31 oktober 2017 17:53

Als ChristenUnie zijn we dankbaar om ons werk te mogen doen in een stad waar het zo prettig wonen is. Alle inwoners in onze stad zijn van waarde en verdienen onze aandacht en zorg. Amersfoort is rijk gezegend met inwoners die elkaar willen helpen, die de stad mooier willen maken en de gemeenteraad met raad en daad terzijde staan. Door de kracht van de stad staat Amersfoort er weer goed voor.

In deze begroting lijkt er uitzicht te zijn op incidentele en structurele overschotten. Maar als ChristenUnie staan we achter de lijn van het college om overschotten niet direct in te zetten, maar nog even af te wachten. Sinterklaas komt dus pas na de verkiezingen. En als het aan ons ligt, worden cadeautjes na de verkiezingen niet rondgestrooid, maar houden we de hand op de knip. We geven alleen cadeaus die voorzien in een gedeelde behoefte en proberen het budget van de Sint te verkleinen door geld terug te geven aan de burgers via lagere lokale lasten.

Meer groen in onze stad

Gelukkig wordt er in deze begroting alvast geld vrijgemaakt voor belangrijke bestedingen. In de eerste plaats voor het vervangen van stobben in woonstraten. Al die stobben moeten zo snel mogelijk vervangen worden door bomen of weggehaald worden. Het is jammer dat er bomen zijn verdwenen uit de stad, maar soms zijn daar goede redenen voor, als er bijvoorbeeld sprake is van achterstallig onderhoud en er te veel bomen zijn op een klein stukje grond, waardoor zij de kans niet krijgen om zich goed te ontwikkelen. Maar gebrek aan budget mag niet de reden zijn dat bomen niet vervangen worden. Bomen en groen zijn noodzakelijk voor de stad. Niet alleen om hittestress tegen te gaan door schaduw en verkoeling te geven aan mensen, maar ook nesten aan vogels en leefruimte aan vleermuizen, insecten en zoveel andere flora en fauna. Door bomen blijven we verbonden met de natuur, de schepping die God zo mooi heeft gemaakt. Daarom wordt er in deze begroting al 300.000 euro extra geïnvesteerd voor de herplant van bomen in woonstraten, maar dan zijn we er nog niet. Via een motie willen we 50.000 euro extra vrijmaken in deze begroting. Als alle essen in Amersfoort door de essentaksterfte gekapt zouden moeten worden, is dit slechts een druppel op de gloeiende plaat. Maar de essen staan nog en we weten nog niet hoeveel er vervangen zouden moeten worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen zou daar extra budget voor kunnen komen.

Verbetering luchtkwaliteit 

In de tweede plaats willen we de luchtkwaliteit verbeteren in de stad. Dat kan deels door het aanplanten van bomen, maar deels ook door het vervangen van vervuilende scooters door elektrisch fietsen of scooters. Dit voorstel is al door de gemeenteraad aangenomen, maar het benodigde budget was nog niet volledig beschikbaar. Met 50.000 euro extra kunnen deze maatregelen doorgevoerd worden.

Armoedebestrijding: iedereen moet mee kunnen doen! 

Daarnaast zijn we heel blij met de gezamenlijke inspanning van college, gemeenteraad en lokale organisaties om armoede in de stad zo te bestrijden dat kinderen die in armoede opgroeien meer kansen krijgen en dat ook volwassenen met een minimuminkomen kunnen sporten of van cultuur genieten. Voor ons is daarbij heel belangrijk dat minimaondersteuning geen barrière mag zijn voor het aannemen van betaalde arbeid. Omdat het bijstandsinkomen voor een gezin even hoog is als inkomen uit fulltime arbeid met minimumloon, kan de afbouw van minimaregelingen ervoor zorgen dat het bestedingsvermogen van gezinnen afneemt na het aannemen van betaalde arbeid. Dat moet voorkomen worden. Daarnaast is het ons een doorn in het oog dat structureel inkomen uit parttime werk allemaal teruggegeven moet worden aan de gemeente, zodat de financiële armslag van deze werkende uitkeringsgerechtigden niet verruimd wordt. En tenslotte wordt het betalen van vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2018 afgeschaft voor alle vrijwilligers die bij IndeBuurt033 aan de slag zijn gegaan. In al deze gevallen loont het dus niet om betaalde of onbetaalde arbeid te verrichten. Het kan voor mensen dus zowel voordeliger als gemakkelijker zijn om met een uitkering op de bank te zitten. Maar dat is noch goed voor het welzijn van mensen noch voor de portemonnee van de overheid. Daar moet dus verandering in komen. De ChristenUnie vindt dat werk moet lonen, altijd. Dit blijft een speerpunt voor de ChristenUnie, de maanden tot de verkiezingen, maar ook daarna.

Meer sociale woningbouw

Gelukkig heeft het college 5 miljoen opzijgezet om te investeren in het uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen. Na tien jaar pleiten voor uitbreiding van sociale woningbouw en het ombouwen van kantoorpanden, zien we nu eindelijk resultaat. Overal in de stad worden kantoorpanden omgebouwd. Maar we willen ook nog graag een aantal accenten leggen. In de eerste plaats zijn er meer studio's voor jongeren onder de 23 jaar nodig, waar ze minder betalen dan 411 euro huur per maand, zodat ze in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Daarnaast juichen wij het initiatief van de Parentshouses toe en hopen we dat er meerdere huizen kunnen komen in de stad waar gescheiden ouders kunnen wonen, met logeerkamers voor hun kinderen. Daarnaast hebben we behoefte aan tijdelijke opvangplekken voor verwarde personen en gezinnen die op straat dreigen te komen. Er zijn vrijwel geen bedden in Amersfoort voor urgente gevallen. We zouden graag meer geld willen vrijmaken voor wat restcapaciteit waar gezinnen en verwarde personen tijdelijk kunnen worden opgevangen.

Relatieondersteuning

Tenslotte zijn we heel blij met de relatieondersteuning die de GGD nu in elke wijk in Amersfoort biedt om vechtscheidingen te voorkomen, om het leed veroorzaakt door een scheiding of spanningen in huis zoveel mogelijk te voorkomen.

Al met al is dit een begroting waarin wij ons goed kunnen vinden. We zijn blij dat we reserves hebben kunnen opbouwen, dat de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in onder meer scholen en infrastructuur zijn afgedekt en dat we behoedzaam omgaan met de overschotten op de balans. We wensen het college Gods zegen bij de uitvoering van deze begroting.

« Terug