Uniform aanmeldbeleid basisonderwijs

schoolbankenzaterdag 18 november 2017 09:41

De raad zal tijdens de raadsvergadering van 21 november een besluit nemen over onderwijshuisvesting. Het is een groot plan waarbij alle financiële middelen voor onderwijshuisvesting worden overgeheveld naar de schoolbesturen. Dat wordt de 'doordecentralisatie' genoemd.

De scholen hebben in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs aangegeven dat zij, in het kader van efficiënt ruimtegebruik, in de toekomst eventueel over willen gaan tot een uniforme aanmeldprocedure voor leerlingen in het basisonderwijs. Een uniform aanmeldbeleid kan leiden tot een centraal aanmeld- en plaatsingsbeleid, waarbij de kinderen niet op de school terecht komen van de eerste voorkeur. Dat staat in onze optiek op gespannen voet met de keuzevrijheid van onderwijs. 

Wij willen dat de vrijheid voor ouders/verzorgers om de school te kiezen voor hun kind(eren) die bij hen past geborgd blijft in onze stad. Woordvoerder Onderwijs, Femke van de Kolk: “Keuzevrijheid van onderwijs is voor de ChristenUnie van essentieel belang, en daar mag niet aan getornd worden. Formeel gaan we als gemeente niet over het al dan niet invoeren van dergelijk beleid maar dat neemt niet weg dat we dit signaal naar het college en de schoolbesturen af willen geven. Vrijheid van onderwijs is belangrijker dan efficiënt ruimtegebruik.”.

Daarom dienen wij samen met het CDA en Amersfoort2014 een motie in waarin we het college oproepen het gesprek aan te gaan met schoolbesturen wanneer het voornemen tot een uniform aanmeldprocedure wordt overwogen. Het invoeren van een uniforme aanmeldprocedure mag niet leiden tot een centraal aanmeld- en plaatsingsbeleid.

Tijdens de bespreking hebben we de volgende stemverklaring afgelegd

"Aan dit besluit over onderwijshuisvesting is een lang traject van verkennen en onderhandelen aan vooraf gegaan. En nu eindelijk ligt het besluit voor. We hebben dit proces en dossier kritisch gevolgd. 

Als ChristenUnie zijn we altijd positief geweest ten aanzien van doordecentralisatie. Om zo efficiënt met investeringsgelden en exploitatie van onderwijshuisvesting om te gaan. Vandaar ook dat wij de motie samen met de VVD hebben ingediend om de effecten hiervan ook nadrukkelijk te betrekken bij de evaluatie met de raad. 

We zullen instemmen met dit voorstel, en we hopen dat de leerlingen en docenten in onze stad passende, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen krijgen en we wensen de schoolbesturen veel succes toe in deze nieuwe rol en we zullen dit als ChristenUnie met warme belangstelling volgen, echter wel op afstand." 

- Femke van de Kolk

« Terug