Moties en amendementen bij de herstelbegroting

WNr19RQezaterdag 06 juni 2015 20:31

De afgelopen tijd is onze fractie druk geweest met de voorgestelde herstelbegroting voor 2015 en meerjarenraming voor 2016-2018.

De herstelbegroting en meerjarenraming bevatten maatregelen aan bezuinigingen en inkomstenverhoging oplopend tot bijna 19 miljoen. Om de voorstellen te wijzigen en aan te vullen hebben we meerdere moties en amendementen ingediend. Afgelopen dinsdag, 2 juni, heeft de gemeenteraad het definitieve besluit genomen. Hieronder vindt u de moties en amendementen die we hebben ingediend. 

Programma 3 Stedelijk Beheer en milieu

Motie - Lege speeltuinen: Speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn worden niet meer vervangen. Dat was een besluit in een eerdere bezuinigingsronde. Het college had toen gezegd dat speelterreinen zonder speelvoorzieningen konden functioneren als 'spelaanleiding' - creatief spelen. Alleen speelvoorzieningen voor kinderen van 12 jaar en ouder werden ontzien, omdat deze jongeren anders overlast gaan veroorzaken in de wijk. Dat kleine kinderen in Amersfoort steeds minder speelattributen hebben in de speeltuinen is de ChristenUnie een doorn in het oog. Daarom hebben we een motie ingediend waarin we het college vragen om onderzoek of lege speeltuinen functioneren als spelaanleiding en leiden tot tevredenheid onder omwonende ouders en kinderen. Liever hadden we geld vrijgespeeld voor de vervanging van speeltoestellen, maar de provincie staat ons dit soort uitgaven momenteel niet toe. Als onderzoek uitwijst dat lege speeltuinen leiden tot onvrede, zullen we bij de volgende begroting wel budget vrijmaken. Niet aangenomen

Amendement - Vervangen van houten fietsbruggen: Het college heeft voorgesteld om houten fietsbruggen niet meer te vervangen bij einde levensduur. Omdat we de kwalijke gevolgen bij de speeltuinen hebben gezien, willen niet dat Amersfoort steeds minder fietsbruggen zal krijgen door deze bezuinigingsmaatregel. Per amendement vragen we het college om fietsbruggen op fietsroutes wel te vervangen. Niet aangenomen

Amendement –  Geen verdere aantasting kwaliteit openbare ruimte

* Banken en afvalbakken niet weghalen: Het college stelt voor om banken en afvalbakken te versoberen en deels weg te halen, om zo kosten te besparen. In dit amendement verzoeken wij het college om banken en afvalbakken in deze bezuinigingsronde zoveel mogelijk te ontzien. Bankjes zijn nodig voor mensen die minder mobiel zijn om af en toe te kunnen rusten. En te weinig afvalbakken leidt tot meer afval op straat of in de natuur. 

* Straatmeubilair niet versoberen in beschermde stadsgezichten: Het college stelt voor om al het straatmeubilair te versoberen en zo geld te sparen. Dit vinden wij een goed idee. Maar we willen met onze motie een uitzondering bepleiten voor lantaarnpalen en ander straatmeubilair in beschermde stadsgezichten van de binnenstad en de Berg. Dat moet een geheel blijven vormen. Niet aangenomen

Programma 4 Sociaal domein

Amendement - Voedselfocus “Een oranje appeltje smaakt naar meer”
: Aan de drie sociale banken is door het college al enkele jaren 50,000 euro per jaar in het vooruitzicht gesteld om een bedrijfsleider te betalen voor het pand dat zij gezamenlijk hebben betrokken. Maar alleen Voedselfocus heeft behoefte aan deze bedrijfsleider, omdat de voedselbank ook veel aan hulpverlening, doorverwijzing en profilering doet. Omdat deze gezamenlijke aanvraag er niet is gekomen, stelt het college voor om dit bedrag met 20,000 euro te verminderen en te gaan voor een huismeester. Wij willen Voedselfocus een jaar extra geven om zelfstandig een aanvraag te doen voor een bedrijfsleider, die ook diensten zal verrichten voor de Kledingbank en de Speelgoedbank, indien gewenst. Want de werkdruk bij Voedselfocus is nu te hoog. Aangenomen! 

Amendement – Verlichting van bezuiniging op PactSamSam: Pact SamSam is een netwerkorganisatie van particuliere hulpinstellingen in Amersfoort. Deze organisatie dreigt nu 3/5 van de subsidie kwijt te raken. Zelf heeft Pact SamSam aangegeven wel een halvering aan te kunnen, maar de continuïteit van de activiteiten niet te kunnen garanderen als er meer wordt weggehaald. Wij stellen per amendement voor om de subsidie te halveren. Aangenomen! 

Amendement - Keuzevrijheid in de zorg: De ChristenUnie is akkoord met het schrappen van 5 fulltime banen in de gemeentelijke organisatie per 2018, maar de wethouder heeft laten weten dat dit zou kunnen leiden tot vermindering van de keuzevrijheid van burgers in de zorg, omdat daarmee ook enkele organisaties kunnen verdwijnen. Per amendement roepen wij de wethouder op om dit te vermijden en indien dit toch nodig mocht zijn eerst de raad te consulteren. Niet aangenomen. 

Meegetekend

* Amendement – Stadsring 51 Res Ipsa Loquitur

* Motie – Vinger aan de pols in het Sociaal Domein

Programma 5 Onderwijs

Amendement - Peuterspeelzalen (VVE) ook toegankelijk voor ouders zonder kinderopvangtoeslag: Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen dezelfde ontwikkelingskansen verdienen voordat ze naar school gaan, hebben we een amendement ingediend om de bezuiniging op de peuteropvang, de zogenoemde Voor- en Vroegschoolse Educatie, voor ouders zonder kinderopvangtoeslag, met een jaar uit te stellen.

In de herstelbegroting die het college van B&W aan ons heeft voorgelegd ter besluitvorming, stellen zij voor om de “financiering van kindplaatsen voor niet-geïndiceerde kinderen voor VVE en ouders die geen recht hebben op kinderbijslag” te schrappen. Deze maatregel willen wij in stand houden. Juist omdat wij van mening zijn dat alle kinderen dezelfde ontwikkelingskansen verdienen en samen moeten opgroeien. Bovendien zijn wij van mening dat wanneer VVE echt effectief kan zijn, er in de groepen zowel geïndiceerde als niet-geïndiceerde kinderen moeten zitten. Door deze maatregel te schrappen komt ons inziens de effectiviteit van VVE onder druk te staan. Maar ook is er nog veel onduidelijkheid wat de nadelige effecten zijn voor niet-geïndiceerde kinderen, wanneer deze maatregel wordt geschrapt.

Daarom hebben we voorgesteld om deze maatregel met een jaar uit te stellen, om eerst een evaluatie en onderzoek uit te voeren naar VVE en de groepssamenstelling en wat de effecten voor kinderen zijn wanneer zij een vorm van kinderopvang hebben gehad voordat zij instromen op de basisschool. Bovendien hebben we de wethouder opdracht gegeven om volgend jaar met een definitief voorstel te komen over VVE en hoe we om willen gaan met deze leeftijdsgroep.

Dit amendement is samen ingediend met de PvdA, GroenLinks, SP,D66 en Amersfoort2014. De gemeenteraad heeft met uitzondering van de VVD ons amendement gesteund. Wij zijn blij dat er eerst een goede evaluatie komt over de effecten van VVE. We willen niet het kind, in dit geval de peuters, met het badwater weggooien. Ieder kind verdient een goede start in het basisonderwijs. Door samen te werken met verschillende fracties hebben we een ruime meerderheid kunnen behalen. Aangenomen! 

Amendement – Leges gastouder niet verhogen! In de herstelbegroting die het college aan ons heeft voorgelegd, is voorgesteld om de leges voor de gastouderopvang opnieuw te verhogen. In november vorig jaar heeft GroenLinks hierover een amendement ingediend om de leges te verlagen. Dit hebben wij toen van harte gesteund. Daarom hebben we samen met GroenLinks en OPA hier een amendement over ingediend.

Gastouders betalen leges voor de toetsing van hun diploma’s en voor het huis waarin zij de kinderen opvangen. Dit wordt opnieuw voor elke combinatie van huis en gastouder gedaan. Een gastouder die drie dagen in de week bij verschillende gezinnen kinderen opvangt, moet drie keer opnieuw een toetsing aanvragen, wordt dus drie keer volledig opnieuw getoetst en betaalt drie keer de volledige leges. Natuurlijk we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn met kinderen, maar dit is wat ons betreft teveel van het goede, om voor elke aanvraag het volle pond aan leges op te leggen. kinderdagverblijf, waardoor ook mensen met een laag of middeninkomens opvang kunnen betalen voor hun kinderen.

Om de verhoging van de leges voor gastouderopvang ongedaan te maken, hebben we voorgesteld om de kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen ( de bouwvergunningen) te verhogen. Het amendement heeft op steun van de raad kunnen rekenen, en is op 2 juni aangenomen. We zijn blij dat deze maatregel is teruggedraaid. Deze vorm van kinderopvang kent veel voordelen, en wordt hierdoor ook voor meer mensen beschikbaar. Wij zijn een groot voorstander van deze vorm van opvang voor kinderen, en dat willen we graag stimuleren. Bovendien is gastouderopvang flexibeler vaak dan een kinderdagverblijf, waardoor het ook mensen met bijzondere werktijden mogelijk wordt om kinderopvang te organiseren. Wat voor ons ook van groot belang is het feit dat deze vorm van kinderopvang goedkoper is dan een kinderdagverblijf, waardoor ook mensen met een laag of middeninkomens opvang kunnen betalen voor hun kinderen.

Om de verhoging van de leges voor gastouderopvang ongedaan te maken, hebben we voorgesteld om de kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen ( de bouwvergunningen) te verhogen. Het amendement heeft op steun van de raad kunnen rekenen, en is op 2 juni aangenomen. We zijn blij dat deze maatregel is teruggedraaid. Deze vorm van kinderopvang kent veel voordelen, en wordt hierdoor ook voor meer mensen beschikbaar. Aangenomen! 

Programma 6 Sport

Motie - Zoeken naar een zwembad Vathorst: Eerst leken we samen met Nijkerk een gezamenlijk zwembad te kunnen realiseren tussen Nijkerk en Vathorst, maar dat bleek teveel geld te kosten en daar zou de provincie een stokje voor steken. Een tweede initiatief om een zwembad te realiseren - van projectontwikkelaar Vahstal - was in een gebouw met een casino. Per motie roepen wij de wethouder op om ook met andere partijen te zoeken naar realisatie van een - zo mogelijk budgetneutraal - zwembad in Vathorst. De wethouder heeft al laten weten dat er diverse mogelijkheden zijn en beschouwt deze motie als een aanmoediging. Aangenomen! 

Programma 10 Economie en Duurzaamheid

Amendement - Stichting Levende Historie: Het college stelt voor om de gehele subsidie van 60,000 euro aan de Stichting Levende Historie te schrappen, die de toegang en historische personages verzorgt voor de Mannenzaal en het Burgerweeshuis. De stichting vraagt 4 euro toegang tot de Mannenzaal en zou - net als Het Gilde en de Waterlijn - misschien ook zonder subsidie van de gemeente kunnen draaien als er meer bezoekers zouden komen. De Stichting wil graag experimenteren met een lagere toegangsprijs. Wij stellen voor om tekorten in de begroting tot 10,000 euro op te vangen als lagere entreeprijs niet zullen leiden tot meer bezoekers. Aangenomen! 

Meegetekend

* Motie – Lucht in de begroting.

* Motie – Methodiek onnodige OZB-verhoging terugdraaien.

 

« Terug

Reacties op 'Moties en amendementen bij de herstelbegroting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.