Rondetafelgesprek Toekomst schoolgebouwen

schoolgebouw2zaterdag 19 september 2015 21:20

Op 22 september organiseert de ChristenUnie samen met de VVD een rondetafelgesprek over de toekomst van onderwijshuisvesting in Amersfoort.

Vanaf 1997 ligt de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting voor een deel bij de gemeente en voor een deel bij de schoolbesturen. In 2012 hebben de Amersfoortse schoolbesturen en de gemeente een gezamenlijke visie op onderwijs en onderwijshuisvesting geformuleerd. Vanaf 2013 is deze visie de basis voor het integraal onderwijs huisvestingsplan (IHP). Het doel van het IHP is om toekomstbestendige onderwijshuisvesting te realiseren. In 2012 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de doordecentralisatie van financiering van het buitenonderhoud in het primair onderwijs. Vervolgens heeft de Eerste Kamer deze wetswijziging ook goedgekeurd en vanaf januari 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en ontvangen zij rechtstreeks van het ministerie van OCW de financiële middelen hiervoor in plaats via de gemeente. Gelijktijdig is de bekende motie Van Haersma Buma aangenomen die stelde dat in verband met de vermeende onderbesteding door de gemeenten op het terrein van de onderwijshuisvesting, dat een korting op het Gemeentefonds te rechtvaardigen was. Voor Amersfoort betekent deze motie een korting van 3.1 miljoen euro.

Het doel van het IHP is om te voorkomen dat er ad hoc besluiten worden genomen over onderwijshuisvesting. Maar ook dat er een toekomstbestendig, kwalitatief en optimale onderwijshuisvesting gerealiseerd gaat worden in Amersfoort. Maar ook wordt het IHP gebruikt om een inhaalslag te maken om de verouderde schoolgebouwen in de gewenste staat te brengen. De gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen is 48 jaar.

Om efficiënte, toekomstigbestendige en duurzame onderwijshuisvesting te kunnen garanderen in Amersfoort wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van doordecentraliatie van de gelden naar de schoolbesturen. Dat wil zeggen dat de twee financieringsstromen, via de gemeente en de gelden die rechtstreeks vanuit OCW naar de schoolbesturen gaat, om deze bij elkaar te brengen bij de schoolbesturen. Dat is een majeure en complexe operatie. Dat betekent dat goede afspraken gemaakt moeten worden, dat er helderheid moet komen waar de verantwoordelijkheden liggen, wat de status van de gebouwen zijn, welke juridische constructie er gekozen dient te worden. Kortom, we kunnen hier niet over een nacht ijs gaan.

Op dit moment zijn de schoolbesturen en de gemeente bezig met het opstellen van het IHP in het licht van de komende besluitvorming over doordecentralisatie. Inmiddels is het concept-rapport gereed. Om die reden organiseren de raadsleden Maarten Flikkema (VVD) en Femke van de Kolk (CU) een rondetafelgesprek over de toekomst van onderwijshuisvesting binnen onze gemeente. Er zal tijdens dit rondetafelgesprek een korte toelichting gegeven worden op het concept-rapport en zullen de raadsleden met elkaar in gesprek over het thema.

Goede, betaalbare en duurzame schoolgebouwen zijn van groot belang. Schoolgebouwen moeten duurzaam en flexibel zijn om op deze manier aan te kunnen sluiten bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs. Maar huisvesting mag nooit een doel op zichzelf zijn, maar moet altijd in dienst staan van goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Bouwprestige mag nooit prevaleren boven het belang van onderwijs

 

« Terug