Nimmerdor: groeien door te kappen

Foto Nimmerdor Gert en Femke werkbezoekzaterdag 21 november 2015 21:04

Iedereen die de berichten in de media volgt ziet dat er in Amersfoort veel in beweging is als het gaat om onze kostbare natuur. Dat heeft te maken met aanpassingen in ons wegennet, zoals bij de Westelijke Ontsluiting en de Kersenbaan. Maar ook met het beheer van ons groen. Park Randenbroek is van ‘bos’ weer een stadspark geworden. En op dit moment worden Nimmerdor en Oud Leusden grondig aangepakt.

Kaalslag

Het bos Nimmerdor is een bos waar het heerlijk wandelen is en waar ook natuurspeelplaats is aangelegd en diverse boomhutten waar heerlijk gespeeld kan worden. Kortom een plek waar het goed toeven is. De gemeente Amersfoort is voor een groot gedeelte van het bos eigenaar en beheerder. Voor het beheer en onderhoud van dit boom wordt er om de zoveel tijd een nieuw plan opgesteld, een zogenoemd beheerplan. Het geldende beheerplan liep tot mei 2014. Om die reden heeft het college van burgemeesters en wethouders een plan van aanpak opgesteld en vervolgens op 12 mei 2015 heeft het college het beheerplan voor de bosgebieden Nimmerdor en Oudleusden en het lanenherstelplan vastgesteld. Uitgangspunt is het behoud van de vitaliteit van de bomenlanen en het toenemend gebruik van het bos te faciliteren.

De manier waarop Nimmerdor (en Oud Leusden) aangepakt wordt leidt tot veel discussie en zorgen bij velen. Er vindt de komende jaren een enorme kaalslag plaats. Een groot deel van de oude Amerikaanse eiken en de Amerikaanse vogelkers worden verwijderd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het bestrijdingsmiddel Glyfosaat. Als ChristenUnie krijgen we dan ook terecht vragen wat wij hiervan vinden en of dit wel past bij het Bijbelse principe van rentmeesterschap.

Rentmeesterschap

Omdat de Amerikaanse eik en de Vogelkers overheersen, komen andere bomen en struiken in de knel. De opzet is dat de bio-diversiteit in Nimmerdor toeneemt. Daarnaast is een deel van de bomen niet meer gezond en aan het einde van hun leven. Hiermee komt de veiligheid van de bezoekers in het bosgebied in gevaar.  Glyfosaat wordt op deskundige wijze en selectief ingezet. Jonge exemplaren van de zogenoemde ‘invasieve exoten’ worden zoveel mogelijk handmatig verwijderd. Goede en financieel verantwoorde alternatieven zijn momenteel niet voor handen.

Gevoelens en feiten

In tegenstelling tot het gevoelen van veel natuurliefhebbers is het percentage bos de afgelopen honderd jaar steeds toegenomen in Nederland. Ruim 10 procent van het landoppervlakte in Nederland is bos. Dat komt overeen met 3 447 km2, ofwel het totale landoppervlak van Friesland. Per inwoner is 211 m2 bos beschikbaar (bron: CBS). In Amersfoort was dit in 2012 ruim 10% en dat in een verstedelijkt gebied. Met het vergroenen van het St Elisabeth terrein, nadat het oude ziekenhuis is afgebroken, krijgen we een flinke verruiming van het groen. Ook voor de Westelijke Ontsluiting is er bovendien een ruime extra compensatie van het groen dat verdwijnt.Bij het proces zijn velen betrokken geweest. Over het uiteindelijke plan is niet met iedereen overeenstemming bereikt. Overigens is het goed om te weten dat er in de jaren tachtig plannen waren voor grootschalige huizenbouw in dit gebied. Dat zou pas echt een kaalslag zijn geweest!  

Groeien door te kappen

Natuurlijk begrijpen wij die onrust. Wij zijn geen groot voorstander van het kappen van bomen. We hechten juist een groot belang aan groen in onze stad. Het zal nog jaren duren voordat Nimmerdor en Oud Leusden weer ‘grandeur’ krijgen. Maar om in de toekomst ‘gezond’ en toegankelijk Nimmerdor te hebben, is deze kap noodzakelijk. Uiteindelijk zal het resultaat er alleen maar beter van worden. Om te groeien moeten we kappen in Nimmerdor.

Gert Hunink en Femke van de Kolk, woordvoerders Stedelijk Beheer, Groen en Milieu

_______________________________________

Voor meer informatie over Nimmerdor:

- http://www.amersfoort.nl/nimmerdor.html 

- http://www.behoud-nimmerdor.nl 

« Terug