Meer of minder coffeeshops?

Sorry Gesloten hangendvrijdag 11 december 2015 09:30

De ChristenUnie is tegen het gebruik van softdrugs en tegen coffeeshops. Onze ideaal is nul coffeeshops in Amersfoort. Een coffeeshop hoort niet bij een gezonde samenleving. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. We nemen u mee in het dilemma.

Maatschappelijk geaccepteerd?

Vaak is te horen dat coffeeshops ‘algemeen geaccepteerd’ zouden zijn. Dat is volgens ons een misvatting. Een enkeling uitgezonderd zal niemand een coffeeshop in de straat als een aanwinst voor de buurt ervaren. En ook zullen ouders niet staan te juichen als hun zoon of dochter gaat gebruiken. Integendeel.

Gevolgen voor gezondheid

Softdrugs zijn niet goed voor de gezondheid en het welzijn. Niet gezond voor de ontwikkeling van de hersenen, maar ook niet voor de rest van je lijf en psyche. Zeker niet voor jongeren en hun werk- en leerprestaties. De ervaring leert dat veel jongeren problemen krijgen op school, stage of werk. Dat verkleint hun verdere kansen in het leven. Dat willen we voorkomen.

Stand van zaken

In de afgelopen jaren zijn in Amersfoort drie van de zes coffeeshops gesloten. Voor het sluiten van deze drie waren goede redenen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een toename van illegale (straat)handel. Wel is de overlast toegenomen bij de overgebleven drie coffeeshops. Dat kan er toe leiden dat er een domino-effect optreedt en er straks geen coffeeshop meer over is.

Het gevolg zal zijn dat dit de illegale straathandel in de kaart speelt. En dan belanden we van de regen in de drup. De huidige strenge vestigingseisen hebben het praktisch onmogelijk gemaakt om een nieuwe coffeeshop te openen. Aanpassing van het beleid lijkt daarom onontkoombaar.

Versoepeling vestigingseisen

Er is belangstelling bij potentiele coffeeshophouders. Versoepeling van de vestigingseisen kan betekenen dat we straks zeven coffeeshops hebben. Dat lijkt ons ongewenst. De bevoegdheid voor de aanpassing van het beleid ligt echter bij de burgemeester. Wij hebben ons standpunt kenbaar gemaakt, maar in de gemeenteraad bleek voldoende draagvlak voor versoepeling.

Inzetten op preventie

Dit najaar is de Gezondheidsmonitor Jeugd weer in Amersfoort uitgevoerd. Daarmee krijgen we binnenkort inzicht of het gebruik van softdrugs toeneemt.

Om jongeren nu beter te helpen om gezonde keuzes te maken, willen wij sterker inzetten op preventie onder jongeren om misbruik en verslaving te voorkomen. Op termijn kan dat leiden tot vermindering van het gebruik en van het aantal coffeeshops. Ons ideaal is niet simpel te behalen door te pleiten voor nul coffeeshops. We blijven ons dus inzetten op preventie!

- Gert Hunink


Wilt u reageren? Dan kunt u een e-mail sturen naar GH.Hunink@amersfoort.nl 

« Terug