Coaltie: wegwerken tekort BBL-plekken

WNr19RQedonderdag 07 januari 2016 21:20

PvdA, VVD en ChristenUnie hebben samen het college opgeroepen werkgevers te helpen het tekort aan Beroepsbegeleidende Leerweg- plekken (BBL) weg te werken. Momenteel staan teveel mensen aan de kant, terwijl zij BBL-plekken nodig hebben om aan startkwalificaties te kunnen werken.

Tijdens de Ronde op dinsdag 1 december 2015 over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is de zorg uitgesproken over het tekort aan Beroepsbegeleidende Leerweg-plekken. Het gaat hier om een praktische opleiding op MBO-2 niveau, de minimale startkwalificatie op de arbeidsmarkt, welke in twee jaar vergaard kan worden, door 4 dagen in de week te werken en een dag in de week naar school te gaan. Naast eerdere signalen over dit thema heeft de PvdA een motie samen met ChristenUnie en de VVD opgesteld. Uit de gesprekken met de wethouders Onderwijs en Werk&Inkomen is gebleken dat jaarlijks in Amersfoort 250 jongeren op zoek zijn naar een BBL-plek waarvan en maar 100 in staat zijn om een werkplek te vinden. Intensieve begeleiding van deze groep vormt de rode draad in de aanpak. Met deze motie wordt het college opgeroepen om samen met het bedrijfsleven uit te zoeken wat de belemmerende factoren zijn voor het creëren van BBL-plekken en op basis van dit onderzoek een pilot op te zetten voor het creëren van BBL-plekken.

Medio december is tevens door het college een Raadsinformatiebrief verzonden met daarbij een evaluatie van de Aanpak Jeugdwerkloosheid Regio Amersfoort 2013-2014. De afgelopen jaren is met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds een project opgezet ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid in de regio Amersfoort, waaraan ruim een miljoen euro is gespendeerd. De meeste doelen zijn daarbij gehaald; zo zijn er veel stageplaatsen gecreëerd in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven, wordt er volop ingezet op een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt met betrokken partijen en wordt er vanuit het Jongerenloket goed ingezet op intensieve begeleiding van jongeren.

Toch is de werkloosheid onder de jongeren in het afgelopen jaar met 6% gestegen. De helft van 1324 jongeren in Amersfoort welke ingeschreven staan bij het UWV hebben geen startkwalificatie. De meeste van hen zijn juist vanwege hun profiel aangewezen op een praktijkgerichte leerweg waarbij er vier dagen in de week gewerkt wordt en een dag in de week op de schoolbanken doorgebracht wordt. Landelijk is het aantal BBL-plekken in de afgelopen jaren gedaald van 28.000 naar 5.000. In Amersfoort speelt ook nog eens mee dat er vanwege de focus op de kennis- en diensteneconomie er relatief minder BBL-plekken beschikbaar zijn dan het landelijke gemiddelde.

Harun Keskin (PvdA): “Het toenemende tekort aan Beroepsbegeleidende Leerwerkplekken kan niet enkel toegewezen worden aan het ongunstige economische klimaat. Naast het inkomen en een vergoeding in de studiekosten, is een werkgever ook verantwoordelijk voor de intensieve begeleiding van jongeren zonder een startkwalificatie. Vooral voor de kleinere MKB’ers kan dit een hoge drempel vormen, terwijl juist daar in potentie de meeste plaatsen vrijgemaakt kunnen worden. Enige creativiteit is gewenst en met extra inzet vanuit de overheid kunnen veel kwetsbare jongeren werken aan de benodigde startkwalificatie op de arbeidsmarkt. “

Femke van de Kolk (ChristenUnie): “Ik ben onder de indruk van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven als het gaat over het verbeteren van de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt. Dat getuigt van een grote betrokkenheid op jongeren en op de stad. Daarom is het goed om samen met het bedrijfsleven te bezien hoe deze BBL-plekken toch gecreëerd kunnen worden, waarbij het zowel voor de jongeren, het bedrijfsleven en het onderwijs een win-win-situatie gaat ontstaan. Ontwikkelen van vaardigheden en werk is een belangrijk onderdeel van de waardigheid van mensen en de mogelijkheid om onze talenten te benutten en elkaar te dienen en dat is voor de ChristenUnie van groot belang'.”

Maarten Flikkema (VVD): “Voor de VVD is het belangrijk om met de bedrijven in gesprek te gaan om duidelijk te krijgen welke belemmeringen er zijn op BBL trajecten en na te gaan of de overheid hier een ondersteunende rol in kan spelen. We willen graag dat iedereen een kans heeft op de arbeidsmarkt en zien dat te veel mensen ongewild langs de kant blijven staan. Het verhogen van het aantal BBL plaatsen kan daaraan bijdragen.”

- Femke van de Kolk

« Terug