Een schone lucht in Amersfoort!

fijnstofwoensdag 09 maart 2016 22:02

Gemiddeld leven we in Nederland ongeveer 13 maanden korten door luchtvervuiling. Daarnaast leidt luchtvervuiling tot diverse ernstige gezondheidsklachten, zoals bronchitis, astma, hart- en vaatziekten en longziekten, en jaarlijks naar schatting 1200 longkankergevallen. Dus zaak om het probleem van de luchtkwaliteit aan te pakken. Met onze gezondheid mag niet gespeeld worden.

Langdurige blootstelling aan fijnstof kan namelijk leiden tot 20% meer kans op longkanker. Mensen met luchtwegaandoeningen en hart-en vaatziekten ondervinden verheviging van hun symptomen door de blootstelling aan fijnstof. Het Longfonds stelt dat ruwweg 5% van de totale ziektelast in Nederland fijnstof gerelateerd is. De schade voor je gezondheid is dus groter dan aanvankelijk werd aangenomen

Daarom heeft de ChristenUnie vorig jaar samen met Amersfoort2014 en GroenLinks een aantal moties en amendementen ingediend om de luchtkwaliteit in Amersfoort te verbeteren, vooral om de uitstoot van fijnstof te beperken. Dit jaar zal er een integrale beleidsvisie Fijnstof opgesteld worden met een jaarlijks actieplan.

De uitgangspunten voor deze integrale visie lag op dinsdag 1 maart in een peiling voor aan de woordvoerders Milieu. Met deze zogenoemde peilnota wordt een eerste aanzet gedaan om het probleem van fijnstof aan te pakken.

Fijnstof en ultra-fijnstof

In de nota wordt geen onderscheid gemaakt tussen fijnstof en ultra-fijnstof. Wel wordt in de nota opgemerkt dat ultrafijnstof enorme gezondheidsproblemen veroorzaakt. Maar als het gaat over de normen dan ligt de focus weer op het terugdringen van stikstofdioxide en gewoon fijnstof (PM10), en wordt ultrafijnstof en roet niet meegenomen in de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt zelfs dat er geen veilige norm is aan te geven voor ultrafijnstof omdat dit per definitie gezondheidsschade geeft op de longen. De verwachting is zeer reëel dat hier desondanks normen voor opgesteld kan worden. Waarom hier dan al niet op voorsorteren? Wat ons betreft al wel.

Ambities

Het college stelt dat we voldoen aan de normen en dat de aanwezigheid van fijnstof voor een deel bepaald wordt door factoren waar de gemeente niet of nauwelijks invloed op heeft: Europese en landelijke normen voor gemotoriseerd verkeer, industrie, verkeersbewegingen op omringende snelwegen, uitstoot door veebedrijven, fijnstof afkomstig van natuurlijke bronnen. Daar heeft het college uiteraard gelijk in, maar dat is voor de ChristenUnie geen reden om op onze lauweren te rusten.

De ChristenUnie gaat voor een schone en gezonde luchtkwaliteit in Amersfoort. We hebben gepleit om de grootste probleemlocaties in Amersfoort, zoals gevoelige locaties als het ziekenhuis, zorginstellingen, scholen en sportveldencomplexen in kaart te brengen, inzichtelijk te maken wat de kosten zijn en wat de gezondheidswinsten zijn.

In juni zal de integrale visie fijnstof door de raad vastgesteld gaan worden. Dit dossier is nog zeker niet afgerond. Technisch zijn er diverse mogelijkheden om de nadelige effecten van fijnstof te minimaliseren, zoals fijnstoffilters of een fijnstofvanger in lichtmasten aanbrengen op de probleemplekken in de stad. Ook de aanwezigheid van bomen en groen in de stad is van belang om het fijnstof op de vangen. We zijn ook blij met het initiatief dat in Nieuwland is ontstaan om bomen langs de A1 te planten als natuurlijke fijnstofvangers. Daarnaast zijn er diverse stimuleringsmaatregelen te nemen zoals het faciliteren van elektrisch vervoer en fietsverkeer, bevorderen van het openbaar vervoer. We zullen nauwlettend dit dossier blijven volgen.

- Femke van de Kolk

« Terug