verkiezingsprogramma GR2014

verkiezingsprogramma 2014-2018 (volledige tekst)

De stad zijn we samen

Amersfoort is een stad om trots op te zijn. Een gezonde stad, groen en gezellig. De ChristenUnie staat voor een stad waar iedereen zich thuis kan voelen en kan deelnemen aan de samenleving, een stad waarin elke inwoner telt en niemand wordt uitgesloten, een stad waarin inwoners verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. De gemeente moet er voor zorgen dat inwoners niet onnodig gehinderd worden in het nemen van die verantwoordelijkheid.

De ChristenUnie staat ook voor een rechtvaardige stad waarin iedereen goed wordt behandeld, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en talenten. Wij vinden dat de gemeente er op toe moet zien dat aan alle inwoners recht wordt gedaan. Daarom willen we dat het gemeentebestuur spreekt namens iedereen.

Onze stad is geen vanzelfsprekendheid, maar iets waar we samen hard aan moeten werken. Wat de ChristenUnie betreft is dat dan ook de taak van de lokale politiek: de tegenstellingen mogen diep zijn en de debatten fel, maar alle partijen moeten er samen voor zorgen dat Amersfoort een samenleving is waar iedereen bij hoort. Daar willen wij verantwoordelijkheid voor nemen, of we nu in de oppositie zitten of deel uitmaken van het college.


1. Voor een veilige en plezierige woonomgeving

Voor de ChristenUnie zijn veiligheid en een plezierige woonomgeving belangrijk. Mensen willen zich thuis voelen in de buurt waar zij wonen en waar hun kinderen naar school gaan. Het vraagt van ons allemaal dat we openstaan voor elkaar en rekening houden met elkaar. Het vraagt om respect voor elkaars gewoontes, ook als die heel anders zijn dan de onze. Het vraagt soms ook om aanpassing aan wat in de Nederlandse samenleving normaal is, omdat het anders moeilijk wordt om echt samen te leven. Maar het vraagt vooral om betrokkenheid op elkaar in buurt of wijk. Een wijkgerichte aanpak met een zichtbare wijkagent vinden wij daarom een goede zaak. Burgers en verenigingen worden onder andere via de sociale media (Burgernet, PolitieApp) betrokken bij het vergroten van de veiligheid.

De ChristenUnie wil dat initiatieven van inwoners om een veilige en plezierige woonomgeving te creëren de ruimte krijgen. Van de gemeente mogen zij verwachten dat die zich inzet voor veiligheid en zorgt dat inwoners optimaal in staat zijn om van hun buurt een aangename woonomgeving te maken. Wij vinden dat de lokale overheid kerken en andere gemeenschappen die in hun buurt of wijk een sociale rol willen spelen, moet stimuleren en aanmoedigen. De ChristenUnie wil een overheid die met haar inwoners meedenkt en waar mogelijk belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving wil wegnemen.

Daarom kiezen wij voor:

 1. Het tegengaan van overlast door drugs- en alcoholgebruik in de openbare ruimte. Het aantal coffeeshops wordt teruggedrongen zonder dat dit leidt tot straathandel en illegale verkoop. Op middelbare scholen wordt voorlichting gegeven door ex-verslaafden.
 2. Het verantwoordelijk stellen van ouders voor het gedrag van minderjarigen, wanneer hulpverleners worden ingeroepen bij geweldpleging en comazuipen.
 3. Het aanpakken van graffiti en wildplakken om verloedering van de stad tegen te gaan. Er is wel ruimte voor professionele graffitiartiesten om saaie muren op te vrolijken – denk hierbij aan de schitterende graffiti op sporthal Schuilenburg.
 4. Het tegengaan van ‘racial profiling' door politieagenten, waarbij mensen van een andere etnische herkomst zonder goede reden worden staande gehouden. Iedereen is gelijk voor de wet en dient dus gelijk te worden behandeld.
 5. Het actief aanmoedigen van burgers om zich aan te melden bij Burgernet.
 6. Een overheid die openstaat voor de inbreng van inwoners om gemeentebeleid te verbeteren of waar mogelijk overbodig te maken. Als burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt of leefomgeving, blijft de overheid op afstand en stelt de gemeenteraad alleen de kaders vast in het belang van de hele stad. De overheid faciliteert, regisseert of publiceert deze bewonersinitiatieven.
 7. Strenger optreden tegen fout geparkeerde auto’s die de doorgang van hulpdiensten blokkeren.
 8. Het niet verder bezuinigingen op straatcoaches, omdat dat een succesvolle aanpak van probleemjongeren zal ondergraven.


2. Omzien naar elkaar

Ieder mens is waardevol en verdient aandacht, bescherming en zorg. Deze waarde hangt niet af van prestaties, leeftijd of gezondheid. Deze waarde komt het meest tot zijn recht in wederkerige, persoonlijke relaties en samenlevingsverbanden, zoals gezinnen, families, verenigingen en gemeenschappen. Daarin nemen mensen hun eigen volwaardige plaats in en kunnen en willen zij ook verantwoordelijkheid nemen voor anderen en zichzelf.

Familie speelt een cruciale rol bij de zorg voor elkaar. Daarbij gaat onze speciale aandacht uit naar situaties, waar – bijvoorbeeld door echtscheiding of financiële problemen – gezinnen in de problemen komen. Amersfoort is een gezinsstad, met veel jonge koppels en kinderen. Daar mogen we blij mee zijn en dat moeten we koesteren. Helaas gaan hier ook regelmatig dingen mis. Veel relaties lopen stuk. Met name in nieuwbouwwijken ligt het echtscheidingspercentage hoog. Te vaak ontstaan hierbij financiële of sociale problemen en worden kinderen de dupe. Bij jeugdzorg heeft het de voorkeur dat kinderen in hun eigen omgeving worden begeleid. Als dat niet mogelijk is, wordt een pleeggezin of een instelling ingeschakeld. Jeugdbeleid wordt afgestemd met scholen.

De ChristenUnie wil de kracht van de samenleving benutten en waar nodig versterken. Ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn daarom belangrijke speerpunten. Initiatieven die worden genomen om formele en informele zorg met elkaar te verbinden willen we ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, ook wanneer er sprake is van (toenemende) beperkingen. Om dit te realiseren moeten er voldoende aangepaste woningen zijn, moet de woonomgeving veilig en toegankelijk voor ouderen en gehandicapten zijn en moeten er in de buurt goede voorzieningen op het gebied van zorg, winkelen en ontmoeting zijn. Van mensen met een redelijk inkomen en vermogen verwachten we een eigen bijdrage aan zorgkosten en woningaanpassingen. Voor mensen met een minimaal inkomen of een gering netwerk is individueel maatwerk en een vangnet echter noodzakelijk.

De ChristenUnie staat achter de algemene ontwikkeling dat de overheid verantwoordelijkheden teruggeeft aan de inwoners. De gemeente moet daarbij een vangnet bieden voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Bij de overheveling en uitvoering van taken uit de jeugdzorg en de langdurige zorg naar de Wmo, moet de gemeente zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en kunde die al in de samenleving en maatschappelijke organisaties aanwezig is. Drempels om mantelzorg of vrijwilligerswerk te doen worden zoveel mogelijk weggenomen. Tegelijkertijd moet de gemeente aan maatschappelijke organisaties de ruimte geven om hun taken op het gebied van wonen, zorg en welzijn op een goede manier te organiseren. Ook zal de gemeente ervoor zorgen dat mensen een beroep kunnen blijven doen op zorg en begeleiding vanuit een bepaalde levensovertuiging.

Daarom kiezen wij voor:

 1. Het niet verder bezuinigen op (de kwaliteit van) hulp bij de huishouding.
 2. Het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen voor mensen met alleen een AOW- uitkering. Een stapeling van eigen bijdragen wordt voorkomen.
 3. Meer capaciteit in de opvangvoorzieningen voor dakloze gezinnen. Huisuitzettingen worden tegengegaan door in te zetten op preventie en ondersteuning.
 4. Extra aandacht voor de problemen van (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers. Hierbij zoeken we samenwerking met hulpinstanties en kerken.
 5. Een tegemoetkoming in de kosten voor ouders met een laag inkomen en kinderen op de middelbare school.
 6. Gratis spreekuren voor relatie en opvoeding. Vechtscheidingen kunnen vaak worden voorkomen door vroegtijdig bekwame mediators in te schakelen.
 7. Samenwerking van zorgaanbieders met vrijwillige zorgverleners. Bij beoordeling van zorgaanbieders in de Wmo weegt de gemeente mee in hoeverre deze organisaties samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligerswerk structureel in hun dienstverlening integreren.
 8. Het verstrekken van bijzondere bijstand op basis van het besteedbaar inkomen.


3. Meer dan geld en bezit

In onze huidige samenleving is de economie erg dominant geworden. Alles draait om geld, winst, groei en consumentisme. Als we niet uitkijken, gaat ons hele leven draaien om de economie.

De ChristenUnie ziet in deze tijden van economische tegenslag een kans om anders te kijken naar de betekenis van de economie voor het leven. Economie en bedrijfsleven zijn middelen om producten en diensten te ontwikkelen om in ons levensonderhoud te voorzien en het leven plezierig maken. Voor ons zijn echter ook sociale relaties, duurzaamheid en behoud van de natuur van belang. Ons leven hoeft niet 24 uur per dag, 7 dagen per week in het teken van de economische groei te staan. Integendeel: een dienstbare economie geeft ruimte voor rust en ontspanning.

De ChristenUnie hecht mede om die reden aan een gemeenschappelijke rustdag: één dag per week die niet bepaald wordt door de economische dwang van produceren of consumeren. Een dag waarop onze eerste zorg niet de vergroting van ons bezit of besteding van ons inkomen is, maar die wij kunnen gebruiken voor andere dingen die belangrijk zijn in ons leven.

Een dienstbare economie betekent ook dat er werkgelegenheid is voor iedereen die kan en wil werken, ook wanneer dat in aangepaste vorm is. Alle mensen met een arbeidshandicap moet de kans geboden worden om te participeren in de samenleving, of dit nu via de reguliere arbeidsmarkt is of via andere activiteiten. Werkgevers die dit willen faciliteren, moeten daartoe in staat gesteld worden. De ChristenUnie staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame productie en consumptie en een economie waarin sociale relaties boven economische waarde gaan.

Daarom kiezen wij voor:

 1. Het organiseren van werk of dagbesteding voor mensen die het op de reguliere arbeidsmarkt niet redden.
 2. Meer ruimte voor ondernemerschap door overbodige regels en belemmeringen weg te nemen, de bureaucratie te verminderen en de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast willen wij de ondernemers meer inspraak geven in de prioriteiten van citymarketing. Op regionaal niveau zal de economische ontwikkeling goed op elkaar moeten worden afgestemd.
 3. Maximale ondersteuning door job coaching, loonkostensubsidies en het wegnemen van drempels bij werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst willen nemen. Van bedrijven die zaken doen met de gemeente bestaat het personeelsbestand voor minimaal 5 procent uit mensen met een arbeidshandicap.
 4. Er alles aan te doen om werkzoekende jongeren aan een baan te helpen. We roepen ondernemingen op om zo veel mogelijk stageplaatsen ter beschikking te stellen.
 5. Het zo snel mogelijk op peil brengen van de reserves van de gemeente, zodat we weer in staat zijn om financiële tegenvallers op te vangen.
 6. Een gezond financieel beleid dat voorkomt dat rekeningen worden doorgeschoven naar de toekomst. Daarom zullen incidentele uitgaven en tegenvallers niet mogen leiden tot een structurele last in de meerjarenbegroting.
 7. Als er bezuinigd moet worden, kiezen wij voor kostenbesparingen, waarbij de overheid zich beperkt tot haar kerntaken, zoals de bescherming van de meest kwetsbaren. Pas als het echt niet anders kan gaat de overheid over tot lastenverhoging.


4. Voor niets gaat de zon op

De ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. De aarde waarop wij leven is niet van onszelf, maar hebben wij in beheer gekregen. De kunst is om een evenwicht te vinden in het beheer en verbruik. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuurbeheer hebben verschillende belangen op het gebied van groen, water, wonen en wegen. Die staan soms haaks op elkaar en overvragen de beschikbare ruimte.

Het wordt steeds belangrijker dat de overheid duidelijke, duurzame keuzes maakt. De ChristenUnie wil de gemeente vooral zien als regisseur die alle belangen goed in het oog houdt, afweegt en ervoor zorgt dat zij onderling goed worden afgestemd. Dit vraagt een aanpassing in de werkwijze van de gemeente, omdat zij als overlegpartner en regisseur niet meer alle kaarten zelf in handen heeft.

Samenwerking vraagt om overleg met direct betrokkenen, zoals buurgemeenten, provincie en rijksoverheid, grondeigenaren en belangenorganisaties. Dat vergt veel tijd, maar door iedereen goed in het voortraject te betrekken, worden vaak betere besluiten genomen. De nadruk moet liggen op samenwerking, om langdurige (en kostbare) juridische procedures te voorkomen.

Daarom kiezen wij voor:

 1. Een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie van de gemeente als het gaat om duurzaamheid, energieverbruik en toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en voorzieningen.
 2. Veilig verkeer voor fietsers en wandelaars, meer fietspaden. De capaciteit van bewaakte en onbewaakte stallingen bij stations en in de binnenstad wordt vergroot.
 3. Meer ondergrondse afvalcontainers. We brengen daarnaast de hoeveelheid restafval terug en bevorderen afvalscheiding.
 4. Uitbreiding van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.
 5. Betere OV-verbindingen tussen wooncomplexen voor zorgafhankelijke mensen en stedelijke voorzieningen en winkelgebieden.
 6. Het stimuleren van bedrijven en instellingen hun verantwoordelijkheid te nemen door activiteiten zo veel mogelijk klimaatneutraal uit te voeren.


5. Aangenaam wonen

Voor ons is de stad vooral een plek om veilig te kunnen wonen en zinvol bezig te zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om bij de inrichting van de openbare ruimte de menselijke maat te hanteren. Grote bouwprojecten worden zorgvuldig afgewogen op nut en noodzaak. De stad is van ons allemaal en wij hechten dan ook veel waarde aan de inbreng van inwoners wanneer er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes.

In dit opzicht staan we als Amersfoorters voor boeiende uitdagingen. Uitdagingen als het gaat om kleinschalige initiatieven, het hergebruik van panden en het tegengaan van leegstand. Het oplossen van problemen op de woning- en vastgoedmarkt mag echter niet ten koste gaan van het groen in de stad. Door de stad groener te maken wordt zij mooier.

De gemeente kan mooie doelstellingen formuleren over woningbouw, maar is voor het realiseren daarvan aangewezen op samenwerking. Wij geven de corporaties en andere marktpartijen graag de ruimte, omdat hun kennis en investeringskracht nodig zijn om voldoende goede woningen te bouwen.

Daarom kiezen wij voor:

 1. Het op peil houden van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. De gemeente steunt burgerinitiatieven om de openbare ruimte schoon, veilig en intact te houden.
 2. Het stimuleren van flexibel gebruik van gebouwen, bijvoorbeeld leegstaande kantoren. Hier kunnen flexplekken voor zzp-ers worden ingericht. De overheid moet hierin een regisserende rol spelen en woningcorporaties stimuleren om mee te denken en te doen.
 3. Bevoordeling van actief woningzoekenden bij het krijgen van een sociale huurwoning door middel van een lotingsysteem. Wie dringend een woning nodig heeft, moet er ook een kunnen krijgen.
 4. Promotie van de stad voor wonen en werken, ontspanning en toerisme. We hebben immers een aantrekkelijke stad met een prachtig centrum!
 5. De aanleg en uitbreiding van natuurspeelplaatsen, stadslandbouw en schooltuintjes wordt bevorderd.


6. Met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Ruim 30% van de inwoners in Amersfoort is jonger dan 25 jaar. Dat betekent dat in onze stad veel kinderen en jongeren wonen, opgroeien, onderwijs volgen en gebruikmaken van buitenschoolse voorzieningen. Om hen allen in staat te stellen een goede baan te vinden en deel te  nemen in onze samenleving is goed onderwijs van groot belang. Iedereen zal daarom in onze stad de ruimte moeten krijgen om eigen gaven en talenten te ontwikkelen. 

Er moet een goed, gevarieerd en zo compleet mogelijk aanbod van onderwijs zijn. Onderwijs dat wordt gegeven in goede en gezonde onderwijsvoorzieningen. Daarbij weet de lokale overheid de kracht van het onderwijs te waarderen en te stimuleren en staat het onderwijs niet op zichzelf, maar weet het zich verbonden met de wijk, de stad, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat daar waar kinderen en jongeren in onze stad extra zorg nodig hebben onderwijszorg en jeugdzorg elkaar aanvullen. De ontwikkelingen in het (passend) onderwijs en de (jeugd)zorg zullen daarom goed op elkaar moeten worden afgestemd.

Daarom kiezen wij voor:

 1. Voldoende aanbod van voorschoolse educatie via peuter- en kinderopvang om te voorkomen dat kinderen met een achterstand beginnen aan het onderwijs.
 2. Het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters, zodat iedereen het  onderwijs verlaat met een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Voor die leerlingen uit het VSO en praktijkonderwijs die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen, is er sprake van een intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg.
 3. Een goede samenwerking tussen het onderwijs, de lokale overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke instellingen, zodat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. Zo maken wij een vuist tegen (jeugd)werkloosheid.
 4. Een aantrekkelijke stad voor studenten met een gevarieerd aanbod aan hoger beroepsonderwijs.
 5. Duurzame en schone schoolgebouwen met goede isolatie en klimaatbeheersing, met gebruikmaking van duurzame energiebronnen.
 6. Het stimuleren van scholen om alcohol-, drugs- en rookvrij te zijn.
 7. Gezonde scholen met een gezond voedselaanbod in schoolkantines en (ouder)voorlichting over gezond eten en lichaamsbeweging.
 8. Scholen die zichzelf als partner van de wijk zien en ervaren dat instellingen in de wijk als partner van het onderwijs fungeren.
 9. Veilige fietsroutes van en naar scholen. Verkeersveilige situaties om de schoolgebouwen heen.


7. Ontspanning voor iedereen

Voor de ChristenUnie is vrije tijd niet minder belangrijk dan werk en inkomen voor een zinvolle levensinvulling. Daarom is ook de beschikbaarheid van voldoende voorzieningen voor sport en ontspanning een verantwoordelijkheid waar de gemeente voluit bij betrokken is. Sporten is ontspannend en gezond. Daarnaast bevordert sporten de sociale samenhang. Dit geldt ook voor de vele culturele activiteiten in Amersfoort. Daarom willen wij goede en toegankelijke voorzieningen houden op het gebied van sport en cultuur.

Voor beide geldt dat de gemeente vooral een faciliterende partij is. Sport is voor een belangrijk deel een zaak van verenigingen en initiatieven van inwoners. Culturele activiteiten worden vaak mogelijk gemaakt door publieke instellingen en culturele ondernemers. In beide gevallen moeten initiatiefnemers en betrokkenen op de steun van de gemeente kunnen rekenen. Verder heeft het onderwijs een belangrijke rol in het stimuleren van sportieve activiteit en het ontwikkelen van interesse in cultuur. Ook daarvoor is actieve betrokkenheid van de gemeente nodig. De gemeente ziet erop toe dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen.

Daarom kiezen wij voor:

 1. Een inrichting van de openbare ruimte die mensen stimuleert om te bewegen.
 2. Goede en bereikbare zwembaden met kindvriendelijke voorzieningen. Deze voorzieningen hebben een hogere prioriteit dan topsportbaden en schoonspringtorens.
 3. Een breed en gevarieerd aanbod van sportactiviteiten, met oog voor de toegankelijkheid voor mensen met een (lichamelijke) beperking.
 4. Voortzetting van de programma’s ‘Kies je kunst’ en ‘Kies je sport’, zodat kinderen in de basisschoolleeftijd worden gestimuleerd zich op deze vlakken te ontwikkelen.
 5. Geen verdere bezuinigingen op bibliotheken.
 6. Geen verdere bezuinigingen op muziekverenigingen en koren of andere amateurkunst.
 7. Het toegankelijk houden van het muziekonderwijs voor een brede groep jongeren, zowel bij Scholen in de Kunst als bij diverse Amersfoortse muziekverenigingen.
 8. Een efficiënter vergunningsbeleid voor festivals. Festivals moeten zich qua programmering zoveel mogelijk zelf bekostigen.

 


8. Betrouwbaar bestuur

De politici zijn er voor de stad en niet andersom. Wie te veel bezig is met politieke spelletjes, verkwanselt het belang van de stad en het vertrouwen in de politiek. De ChristenUnie wil niet aan zulke spelletjes meedoen. Deel van de coalitie of niet: de ChristenUnie zal zich altijd constructief opstellen. Wij zijn geen tegenpartij.

Volgens de ChristenUnie hangt de kwaliteit van de samenleving in de stad samen met de kwaliteit van het bestuur. Goed bestuur is belangrijk om onveilige situaties en conflicten te voorkomen, het recht te handhaven, minderheden te beschermen en fraude en corruptie te bestrijden. Bij grote (bouw)projecten is het van belang dat het stadsbestuur strak toeziet op de uitvoering, het proces transparant is en de kostenontwikkeling effectief gecontroleerd wordt. Het stadsbestuur gaat zorgvuldig en sober om met het belastinggeld dat wordt ontvangen. Een betrouwbare gemeente neemt iedere inwoner serieus en zorgt ervoor dat het individuele en het gemeenschappelijke belang met elkaar in evenwicht zijn. Politiek moet daar dienstbaar aan zijn. Daarom wil de ChristenUnie een transparante bestuurscultuur en een lokale overheid die het vertrouwen van de inwoners waard is. De gunst van de kiezer mag voor de politiek nooit belangrijker zijn dan het algemeen belang.

De ChristenUnie wil dat de burger zich gehoord weet door de gemeente, of het nu gaat om melding van een losse stoeptegel, inspraak in het parkeerbeleid of bouwplannen in de wijk.

Beleidsmakers en bestuurders moeten de stad kennen als hun broekzak en weten wat er leeft onder de bewoners. Tegelijkertijd moeten zij oog hebben voor het feit dat steeds meer problemen het niveau van onze stad overstijgen. Kortom, bestuurders moeten de samenwerking op regionaal niveau intensiveren, ook op economisch gebied.

Daarom kiezen wij voor:

 1. Vermindering van de regeldruk en de bureaucratie.
 2. Steun van de gemeente aan burgers met goede initiatieven.
 3. Handhaving. Regels hebben immers pas betekenis, als ze gehandhaafd worden.
 4. Alleen verder bezuinigen op ambtenaren en overheidsvoorzieningen als ook het takenpakket wordt ingeperkt.
 5. Raadsleden van de ChristenUnie die bereikbaar zijn voor de burgers.

 


9. Geef ons een stem!

De ChristenUnie is een partij van christenen, voor alle mensen. Daarom heeft u in dit verkiezingsprogramma veel gelezen over aandacht voor de kwetsbaren, duurzaamheid en betrokken Amersfoorters. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Amersfoort. Doe met ons mee, geef ons een stem!