Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018

 • 0. Inleiding

  Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat ieder mens uniek en waardevol is. Hij heeft ons aan elkaar gegeven om samen te leven. De ChristenUnie gelooft dat zinvol leven, vrijheid en veiligheid belangrijker zijn dan geld en bezit. Wij willen een samenleving die vrijheid geeft om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen dat de overheid het goede voorbeeld geeft door bescheiden te zijn en ruimte te bieden aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een stad waarin we omzien naar elkaar. Een stad die leefbaar is, ook voor een volgende generatie.

  Daarom gaan wij met dit Programma van Hoop de komende verkiezingen in. Met dit programma wil de ChristenUnie bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en waardevol is. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van relaties en gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

  De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Amersfoort. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

 • 1. Veilige en plezierige leefomgeving

  Inwoners van Amersfoort willen veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Elke wijk heeft een eigen aanpak nodig, die wordt geformuleerd in samenspraak met de inwoners. Inwoners zijn samen met winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van wijken. In goede wijken hebben kinderen genoeg ruimte om veilig te spelen, kunnen jongeren veilig naar school, worden vrouwen en meisjes ’s avonds en ’s nachts niet lastiggevallen en kunnen ouderen zonder zorg over straat.

  De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin de politie snel aanwezig en aanspreekbaar is en effectief ingrijpt bij criminaliteit en/of intimidatie. De ChristenUnie pleit voor een stevige aanpak van terugkerende overlast, zoals rond Oud en Nieuw en de Kermis. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart.

  Veel inwoners maken zich zorgen over radicalisering en terrorisme. In de gemeente Amersfoort is de afgelopen jaren veel energie gestoken in het zoeken van de dialoog en het bevorderen van de onderlinge ontmoeting. De gemeente, de inwoners en de diverse religieuze gemeenschappen hebben gezamenlijk een taak in het voorkomen van radicalisering. Preventie begint bij het kennen van de ander; hierin kan iedere burger een rol spelen. De gemeente kan faciliteren door het organiseren van ontmoeting en gesprek, maar ook debat over hete hangijzers, waarbij buurtcoaches, wijkagenten en docenten een belangrijke rol spelen. De gemeente is alert op eventuele optredens van zogenaamde ‘haatpredikers’ en zorgt ervoor dat het voor iedereen helder is waar men terecht kan met vermoedens van radicalisering.

  Daarom kiezen wij voor:

  • Strikte handhaving van de openbare orde waar nodig en dialoog waar mogelijk.
  • Daadkrachtig optreden tegen groepen criminele of overlast gevende groepen jongeren.
  • Blijvende inzet van bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s), mogelijk met uitbreiding van taken en bevoegdheden.
  • Aanwezige en aanspreekbare politieagenten en toezichthouders (incl BOA’s).
  • Evenementen waarbij niet alleen is gekeken naar plezier, maar ook naar het voorkomen van overlast voor mens en milieu. Bij evenementen met groot risico op ernstige overlast (zoals bij Oud en Nieuw en de Kermis) worden effectieve maatregelen getroffen. Indien nodig wordt de Voetbalwet toegepast en een verbiedsverbod opgelegd aan individuen.
  • Cameratoezicht dat efficiënt wordt ingezet en ingebed in goede wetgeving (privacy), waarbij beleid en uitvoering worden geëvalueerd.
  • Het benutten van alle mogelijkheden om mensenhandel en (seksuele) uitbating tegen te gaan. Mensen die onvrijwillig in de prostitutie zitten, worden geholpen om eruit te komen. Daarnaast zetten we in op voorlichting en preventie.
  • Het opnemen in de APV van een verbod op het gebruik van drugs in de openbare ruimte.
  • Het terugdringen van het aantal coffeeshops, zonder dat dit leidt tot straathandel en illegale verkoop.
  • Het aanpakken van ernstige woonoverlast, dit wordt opgenomen in de APV.
 • 2. Iedereen telt mee (omzien naar elkaar)

  De ChristenUnie staat voor een maatschappij waarin iedereen mee doet en een waardevol leven kan leiden. Naastenliefde en onderlinge zorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van inwoners; de overheid organiseert zorg en onderlinge solidariteit als burgers zelf de noodzakelijke zorg en kwaliteit niet kunnen leveren. Daarom moeten mantelzorgers en vrijwilligers die informele zorg verlenen door formele zorgverleners serieus genomen worden. Dit vereist maatwerk. De informele zorg draagt bij aan de onderlinge betrokkenheid en kwaliteitsverbetering.

  Amersfoort is een stad waar de kennis en levenservaring van ouderen gewaardeerd wordt. Eenzaamheid of het idee van ‘voltooid leven’ accepteren we niet als voldongen feiten, maar als actuele problemen die om een nieuw perspectief vragen.

  Jongeren en statushouders worden serieus genomen en krijgen de ruimte zich te ontwikkelen. Zij worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving en mee te doen met vrijwilligerswerk of mee te denken met het stadsbestuur.

  Stabiele huwelijken en gezinnen zijn van grote betekenis. Het gezin is de plek waar liefde, geborgenheid en zorg voor elkaar centraal horen te staan. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor de rest van hun leven en is dus in het belang van de samenleving. De ChristenUnie pleit niet alleen voor een toekomstbestendig beleid op het gebied van de arbeidsmarkt en woningmarkt – om de stabiliteit in gezinnen te ondersteunen – maar ook voor laagdrempelige toegang tot relatieondersteuning.

  De ChristenUnie wil zorgen voor een goede balans tussen rechten en plichten voor uitkeringsgerechtigden, waarbij mensen ervaren dat ze worden gezien en gehoord. Meer dan de helft van de mensen met een bijstandsuitkering heeft een niet-westerse achtergrond. Maatwerk is onmisbaar om in te spelen op culturele verschillen en om uitkeringsgerechtigden zo mogelijk te activeren en te begeleiden naar duurzame banen. Daarbij kan het volgen van een cursus of opleiding gewenst zijn. De ChristenUnie wil inzetten op preventie van schulden.

  De informatiewinkels van IndeBuurt033 vormen de laagdrempelige toegangspoorten op wijkniveau voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en financiële hulp. De wijkteams worden zoveel mogelijk gehuisvest in deze informatiewinkels. Zo wordt zorg dichtbij geregeld. Voor de ChristenUnie is het van belang dat de naaste omgeving betrokken wordt en dat hulpvragers de vrijheid hebben om te kiezen voor aanbieders van zorg die aansluiten bij de eigen geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

  Amersfoort is inmiddels een multiculturele stad. Volwaardige integratie vereist inzet van alle inwoners met en zonder migratieachtergrond. Ontmoeting is een belangrijke sleutel om elkaar beter te begrijpen en eventuele tegenstellingen te overbruggen. De ChristenUnie staat voor een gastvrij Amersfoort waar ook nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen meedoen.

  Daarom kiezen wij voor:

  • Minimaregelingen die ook beschikbaar zijn voor mensen net boven de armoedegrens om een armoedeval te voorkomen. Werk moet lonen.
  • Meer ruimte voor hulpverleners om met creatieve oplossingen maatwerk te bieden, waar de inzet van bureaucratievrije budgetten (ook voor schuldhulpverleners) onderdeel van kan uitmaken.
  • Gebouwen, voorzieningen en evenementen die goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking
  • Het stimuleren en faciliteren van ontmoetingen tussen mensen van verschillende leeftijden, culturen, religies en sociale achtergronden.
  • Het combineren van taalles, stage en een opleiding in branches met veel openstaande vacatures voor statushouders, waarbij aangesloten wordt bij hun eigen talenten en interesses.
  • Een verbeterde bed-, bad- en broodregeling voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers.
  • Het handhaven van de taaleis uit de Participatiewet, om te voorkomen dat gebrekkige taalbeheersing de reden is dat mensen niet kunnen participeren. Voor de handhaving en uitvoering (cursussen en toetsen) wordt budget vrijgemaakt.
  • Het niet alleen op prijs inkopen van jeugdzorg, maar vooral op kwaliteit en keuzevrijheid.
  • Het aanstellen van seniorenwegwijzers die senioren thuis bezoeken en wijzen op voorzieningen en activiteiten, met het doel het welbevinden van senioren te bevorderen.
  • Het actief betrekken van ouderenbonden en andere belangenorganisaties bij de ontwikkeling en implementatie van beleid.
  • Het investeren in beschermd wonen en ambulante begeleiding voor mensen met GGZ-problematiek of verwarde personen: 24/7 psychische zorg (om te voorkomen dat verwarde personen buiten kantooruren in de cel terecht komen), structurele ambulante begeleiding bij chronische problematiek, inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opnames.
  • Het in overleg tussen de ketenpartners zoeken naar een oplossing voor woningoverlast veroorzaakt door psychiatrische problematiek.
  • Het onderzoeken of er in de regio Amersfoort ruimte en behoefte is aan een psycholance naar voorbeeld van Utrecht en/of Amsterdam.
  • Het actief benaderen van (aankomende) mantelzorgers. De gemeente wijst mantelzorgers op de mogelijkheden voor ondersteuning.
  • Het laagdrempelig ter beschikking stellen van ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning. Door de vroegtijdige inzet van bekwame mediators wordt geprobeerd vechtscheidingen te voorkomen.
  • Het tegengaan van laaggeletterdheid door het Taalhuis en de VoorleesExpress te ondersteunen.
  • Het verbeteren van de sociale cohesie in wijken door bijvoorbeeld het inzetten van buurtbudgetten en het stimuleren van bewonersinitiatieven in samenwerking met InDeBuurt033.
 • 3. Onderwijs

  De ChristenUnie staat voor veilig en toegankelijk onderwijs waarin ieder kind de mogelijkheid heeft om een goede start te maken. Scholen zijn een veilige omgeving en ouders hebben de ruimte om een school te kiezen die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren.

  Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren. In het geval er sprake is van (taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dit zoveel mogelijk dicht bij huis.

  Daarnaast wil de ChristenUnie dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. De gemeente continueert het beleid waarin bij aanbestedingen aan aannemers de eis wordt gesteld om werkplekken, stageplekken en BBL-trajecten te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Daarom kiezen wij voor:

  • Het bieden van begeleiding en maatwerk aan kwetsbare jongeren in Amersfoort.
  • Duurzame onderwijshuisvesting.
  • Goede aansluiting tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven, waarbij jongeren gestimuleerd worden om te kiezen voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo- opleidingen en bedrijven gestimuleerd worden om interne opleidingen, BBL-trajecten en stageplekken te bieden.
  • Meer ruimte voor werklozen om opleidingen te volgen die hen beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt, zo nodig met behoud van uitkering.
  • Extra begeleiding vanuit het wijkteam in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
  • Het voorkomen van schooluitval; zoveel mogelijk jongeren halen hun startkwalificatie.
 • 4. Iedereen doet mee (economie & arbeidsmarkt)

  De ChristenUnie wil verder bouwen aan een dynamische stad, waar de economie groeit en bloeit. Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen en om te innoveren. We streven naar een goede balans tussen economische groei, milieu en mensen en stimuleren de ontwikkeling van een arbeidsmarkt die plek biedt aan iedereen.

  De stad moet aantrekkelijk blijven voor de vestiging van bedrijven. De ChristenUnie zet zich in voor veilige en aantrekkelijke bedrijventerreinen, waarin de samenwerking tussen ondernemers en verduurzaming wordt gestimuleerd. 

  De ChristenUnie staat voor een open arbeidsmarkt. Iedereen doet mee: universitair geschoold of al na het basisonderwijs afgehaakt, met of zonder beperking, geboren en getogen in Nederland of statushouder. Iedereen krijgt de kans om zijn talenten te ontplooien op de arbeidsmarkt. De overheid heeft hierin een faciliterende, stimulerende en indien nodig ook prikkelende rol. Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen worden ontzorgd; de overheid vermindert de administratieve lasten en risico’s voor werkgevers.

  De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk is niet alleen waardevol voor het welbevinden, maar levert ook een kostbare bijdrage aan de samenleving, die door de overheid erkent moet worden. 

  Daarom kiezen wij voor:

  • Het veilig en duurzaam inrichten van bedrijfsterreinen, bij voorkeur klimaatneutraal.
  • Het beter ontsluiten van bedrijventerreinen voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
  • Het herstructureren van oude bedrijventerreinen met leegstand voordat begonnen wordt aan de bouw van nieuwe bedrijventerreinen. Het hergebruiken van onroerend goed, waarbij leegstand van kantoren en winkels wordt tegengegaan.
  • Het vragen van een tegenprestatie aan mensen met een uitkering, waarbij zoveel mogelijk ingezet wordt op de eigen kennis en talenten van mensen.
  • Vrijheid voor winkeliers om hun winkel op zondag te sluiten.
  • Het stimuleren van de circulaire economie.
  • Het flexibel bestemmen en het combineren van functies, bijvoorbeeld horeca en detailhandel.
  • Het creëren van voldoende beschutte werkplekken.
  • Het terugdringen van onnodige bureaucratie voor ondernemers als zij mensen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt of als zij stage- of BBL-trajecten creëren. 
 • 5. Ontspanning voor iedereen

  De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Via laagdrempelige activiteiten kunnen minima, ouderen, mensen met een beperking en kinderen in armoede in verschillende wijken kennis maken met sport, muziek en cultuur. Kies je Sport en Kies je Kunst blijven behouden voor de basisscholen en elke wijk heeft ruimtes om te sporten. De ChristenUnie pleit voor het versterken van zogenaamde brede sportverenigingen, die kunnen investeren in de kwaliteit van hun sportaanbod en verbinding zoeken met onderwijs en het sociaal domein. Door de kwaliteit van het huidige sportaanbod in de stad, komen er ook topsporttalenten naar boven. Soms is maatwerk nodig om hen de ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar bindt ook samen. De ChristenUnie wil ook het informeel sport stimuleren, buiten de sportverenigingen en accommodaties, onder meer door het ontwikkelen van recreatieve routes. De laatste jaren is flink bezuinigd op de speelplaatsen voor kinderen. Als ChristenUnie willen we investeren in speelplekken voor kinderen en jongeren die voldoen aan hun behoeften en het buitenspelen bevorderen. Samen met buurtbewoners zorgen we ervoor dat er in elke wijk voldoende speelmogelijkheden zijn voor kinderen.

  In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis en kunnen zij hun creatieve talenten ontwikkelen. Van de grote aanbieders van muziek- en kunstonderwijs wordt verwacht dat zij gezamenlijk een aanbod hebben voor de hele stad, maar ook minima bereiken en toptalenten faciliteren. De ChristenUnie wil amateurkunstverenigingen blijvend ondersteunen. De musea die Amersfoort op de kaart weten te zetten en aansluiten bij de kracht van de stad verdienen versterking. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats.

  Daarom kiezen wij voor:

  • Buurtsportcoaches die de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg bevorderen.
  • Een zwemdiploma voor elk kind in Amersfoort aan het einde van de basisschoolleeftijd.
  • De mogelijkheid voor ieder kind om sport- of muzieklessen te volgen.
  • Het faciliteren en erkennen van topsporttalent, waarbij ingezet wordt op maatwerk, netwerkontwikkeling en het betrekken van het bedrijfsleven.
  • Het terugdraaien van de bezuinigingen op sporttechnisch jeugdkader (o.a. tegemoetkoming voor het aannemen van betaalde trainers).
  • Het stimuleren van sportbeoefening door senioren, inactieve jongeren en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.
  • Voldoende speeltoestellen en mogelijkheden om te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten in elke wijk voor oud en jong.
  • Een hoger bereik en participatiegraad onder basisschoolleerlingen voor het aanbod van Kies je Sport en Kies je Kunst. 
 • 6. Mobiliteit en verkeer

  Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen en de toename van het aantal auto’s op de weg. De ChristenUnie kiest voor verdere verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten. De ChristenUnie is voor onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het hoofdwegennetwerk, zoals in Vathorst en bij de Nieuwe Poort. Omdat Amersfoort vooral binnenstedelijk zal groeien, verdienen de verkeersknelpunten in de stad meer aandacht.

  De ChristenUnie kiest voor een heldere prioritering bij de keuze van maatregelen en geeft voorrang aan voetgangers en fietsers. Thema’s in onze ambitieuze fietsagenda zijn het stimuleren van snelfietsroutes, veiligheid, parkeren en elektrisch fietsen. Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes en busverbindingen naar het centrum – of een winkelcentrum in de buurt – verbeterd. Belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zijn goed bereikbaar. Innovatie is gewenst bij het vervoer voor ouderen en hulpbehoevenden.

  De ChristenUnie wil een beter inzicht in vervoerstromen en wil het verkeersbeleid hierop aanpassen. Het monitoren van doelgroepen is daarvoor nodig. Verkeersveiligheid is en blijft uitgangspunt. Een goede registratie van ongevallen blijft belangrijk, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen. Ook scholen en speelplaatsen moeten veilig bereikbaar zijn voor kinderen.

  Daarom kiezen wij voor:

  • Verbeteren van doorstroom, duurzaamheid en veiligheid op het wegennetwerk, bijvoorbeeld in Vathorst en bij de Nieuwe Poort rotonde.
  • Het uitvoeren van een lokale fietsagenda om het fietsnetwerk te verbeteren, fietspaden te verbreden, elektrisch fietsen te bevorderen en te investeren in veiligheid en parkeermogelijkheden.
  • Het bevorderen van voldoende mogelijkheden voor het opladen van elektrische voertuigen.
  • Onderzoek naar innovaties rondom stadsdistributie in de binnenstad.
  • Het autoluwer maken van de binnenstad door bepaalde straten alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. 
 • 7. Wonen

  Amersfoort is een aantrekkelijke stad voor veel mensen die werken in de Randstad en kiezen voor een dynamische stad, dicht bij het groene achterland. De ChristenUnie wil zuinig zijn op beide kenmerken van de stad: dynamisch en groen.

  Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar inwoners bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat er bij beslissingen over de leefomgeving er veel aandacht is voor de participatie van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Er wordt momenteel gewerkt aan de Omgevingswet waarvan de invoeringsdatum is uitgesteld. Deze wet regelt een betere afweging van belangen en heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente en de provincie omgaan met plannen over ruimtegebruik. De ChristenUnie pleit voor een goede voorbereiding op de invoering van deze wet.

  Vanuit de Rijksoverheid en in samenspraak met de regio heeft Amersfoort een woningopgave. De gemeentegrenzen zijn qua nieuwbouwwijken echter bereikt; er zal dus in bestaand bebouwd gebied uitgebreid moeten worden: “inbreiden”. Negatieve effecten van hoogbouw moeten worden geminimaliseerd. Amersfoort wil ruimte bieden voor die opgaven, maar ziet erop toe dat de regionale opgave ook regionaal verdeeld wordt.

  De ChristenUnie staat voor een stad met voldoende en betaalbare huizen in prettige buurten. Dit betekent dat er bij nieuwbouw ook sociale huurwoningen en starterswoningen gebouwd worden. Bij de toewijzing van sociale huurwoningen moet een balans gevonden worden tussen verschillende doelgroepen zoals senioren, statushouders, jonge gezinnen, alleenstaanden en jongeren.

  Daarom kiezen wij voor:

  • Meer sociale huurwoningen en starterswoningen.
  • Levensloopbestendige woningen en wijken.
  • Klimaatneutraal bouwen en het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen.
  • Het realiseren van meer betaalbare studio’s voor jongeren onder de 23 jaar.
  • Het stimuleren van co-housing waarin studenten en mensen met een zorgbehoefte of statushouders samenwonen, met gemeenschappelijke ruimtes en voldoende begeleiding.
  • Behoud van het dorpse karakter van Hoogland en Hooglanderveen. 
 • 8. Milieu en Duurzaamheid

  Zorg voor de schepping begint in eigen huis, pas daarna op het gemeentehuis. Thuis begint de keuze voor het scheiden van afval, het aanbrengen van extra isolatie en het spaarzaam omgaan met water. Met elkaar zijn we gebruikers van Gods schepping, niet de verbruikers ervan. De ChristenUnie wil om die reden ook een schone en groene leefomgeving.

  Als lokale doelstelling heeft Amersfoort de ambitie uitgesproken om 2030 CO2 neutraal te zijn. Dat betekent dat we de CO2 in onze stad willen terugdringen. Energiebesparing heeft daarbij een grote prioriteit. We stimuleren het gebruik van auto’s zonder uitstoot en energie-neutrale huizen.

  Vervuiling van de lucht en de natuur, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen zijn een grote bedreiging voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Materialen die de schepping ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. De ChristenUnie wil denken vanuit grondstoffen in plaats van afval en wil reststromen beter benutten en het recyclen stimuleren door invoering van een systeem van afvalscheiding en ‘omgekeerd inzamelen’.

  De ChristenUnie wil dat Amersfoort bekend blijft staan als een van de groenste steden van Europa en wenst voldoende budget om alle omgehakte bomen, waarvan de stompen zijn blijven staan, te vervangen door mooie nieuwe bomen. Als bomen vervangen moeten worden gebeurt dat in samenspraak met de buurtbewoners

  Een gezonde lucht is zowel voor het milieu als voor onze gezondheid van groot belang. De afgelopen jaren zijn er door inspanningen van de ChristenUnie maatregelen getroffen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren door een stimuleringsregeling voor elektrische bezorgdiensten, een integrale visie op de reductie van fijnstof en aandacht voor het terugdringen van houtrook. De komende periode willen we inspelen op innovaties om fijnstof terug te dringen, zoals het installeren van (natuurlijke) fijnstofvangers, inzetten op elektrisch vervoer, terugdringen van vervuilende auto’s en het stimuleren van fietsen en openbaar elektrisch vervoer.

  In de Westerse samenleving wordt veel kostbaar voedsel verspild. Naast producenten en winkeliers spelen inwoners hierin een belangrijke rol. De aanpak hiervan kan dichtbij huis beginnen en start met bewustwording. De landelijke doelstelling is om de voedselverspilling in 2030 met 50% te verminderen. Dat kan alleen als wij in Amersfoort hier ook werk van maken. 

  Daarom kiezen wij voor:

  • Het stimuleren van elektrische vervoermiddelen, zeker ook bij goederendistributie in de binnenstad.
  • Het aanleggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, waarbij we inwoners in de gelegenheid stellen mede-eigenaar te worden.
  • Het stimuleren van inwoners en bedrijven om zonnepanelen te installeren.
  • Het ruimte schenken aan windenergie in de vorm van 2 windmolens aan de rand van de Isselt, met oog voor de ruimtelijke en landschappelijke impact en geplande woningbouw.
  • Het deelnemen aan windenergie-coöperaties buiten Amersfoort om zo aan energiebehoefte te voldoen.
  • Het stimuleren van samenwerking tussen gemeente en private partijen of organisaties om bijvoorbeeld 'duurzaamheidsdeals' ontwikkelen: een eenvoudig aanbod voor inwoners waarbij bedrijven de verduurzamingsmaatregelen uitvoeren. De ChristenUnie wil lokale klimaatinitiatieven actief ondersteunen.
  • Het aanpakken van voedselverspilling door lokale initiatieven te stimuleren dan wel in gang te zetten.
  • Een groene stad met voldoende parken en open speelterreinen, waarbij boomstompen worden vervangen door nieuwe bomen.
 • 9. Betrouwbaar bestuur

  Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat integer leiderschap de basis vormt voor een bloeiende samenleving. Daarom wil de ChristenUnie een transparante bestuurscultuur en een lokale overheid die het vertrouwen van haar inwoners waard is. Als fractie willen we bekend staan als betrouwbaar en constructief. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stad en besluiten worden niet onnodig uitgesteld.

  Er wordt verantwoord omgegaan met uitgaven en de overheid is aanspreekbaar op de keuzes die gemaakt worden. Politieke besluitvorming vindt zoveel mogelijk in de openbaarheid plaats. De ChristenUnie wil dat inwoners ruimte krijgen voor hun eigen initiatieven en samen met de overheid en maatschappelijke organisaties deze samenleving vormgeven.

  Daarom kiezen wij voor:

  • Een fractie die open, herkenbaar en betrokken aanwezig is in Amersfoort. Raadsleden van de ChristenUnie zijn bereikbaar voor de inwoners van Amersfoort.
  • Gemeentelijke voorzieningen en diensten die ook toegankelijk zijn voor mensen zonder computer en/of internet.
  • Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
  • Een herbezinning op de taak van de lokale overheid en de verantwoordelijkheden die (al dan niet onder voorwaarden) overgelaten kunnen worden aan inwoners of wijken. Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden. Dit leidt tot verminderen van de regeldruk.
  • Het gebruik van eenvoudig Nederlands in de schriftelijke communicatie door de gemeente.
  • Het niet verder verhogen van lokale lasten als de OZB; de gemeente gaat verantwoord om met de middelen die zij van de inwoners in beheer krijgt.