ANBI

ANBI- en giftgegevens ChristenUnie

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

 • Statutaire naam: ChristenUnie Amersfoort
 • RSIN: 815717015
 • KvK-nummer: 32099222

Bereikbaarheid

Postbus 439
3800 AK Amersfoort

E-mail: bestuur@amersfoort.christenunie.nl

Rekeningnummer

IBAN: NL32 INGB 0009 1840 83  t.n.v. ChristenUnie Amersfoort

Jaarverslagen

Het bestuur van de afdeling Amersfoort publiceert jaarlijks een jaarverslag over de door de bestuur en afdeling Amersfoort uitgevoerde activiteiten. De verslagen zijn hieronder beschikbaar.

Documenten m.b.t. financiele verantwoording afgelopen jaren

 • jaar 2016, Financieel jaarverslag 2016
  • balans 2016
  • staat van baten en lasten over 2016
  • toelichting op de balans en een toelichting op de staat van baten en lasten.
 • jaar 2017, Financieel jaarverslag 2017
  • balans 2017
  • staat van baten en lasten over 2017 en
  • een toelichting op de balans en een toelichting op de staat van baten en lasten.
 • jaar 2018,Financieel jaarverslag 2018
  • Balans 2018
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven over 2018
  • Toelichting op de balans en de inkomsten en uitgaven.
 • jaar 2019, Financieel jaarverslag 2019
  • Balans 2019
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven over 2019
  • Toelichting op de balans en de inkomsten en uitgaven.
 • jaar 2020, Financieel jaarverslag 2020
  • Balans 2020
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven over 2020
  • Toelichting op de balans en de inkomsten en uitgaven.
 • jaar 2021, Financieel jaarverslag 2021
  • Balans 2021
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven over 2021
  • Toelichting op de balans en de inkomsten en uitgaven.
 • jaar 2022, Financieel jaarverslag 2022
  • Balans 2021
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven over 2021
  • Toelichting op de balans en de inkomsten en uitgaven.

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

Beleidsplan in hoofdlijnen

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

Financieel beleid

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

 • afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
 • giften

Vermogensbeheer, bestedingen:

 • Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.
 • De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op reserveren voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne.
 • Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting is op te vragen bij het bestuur.
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of de penningmeester van het bestuur.

Beloning:

 • Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 • Leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Giftenreglement:

 • Er is een giftenreglement vastgesteld door de overkoepelende organisatie, de landelijke ChristenUnie. Het giftenreglement is op te vragen bij het bestuur en/of het partijbureau van de overkoepelende organisatie, de landelijke ChristenUnie.
 • Verder is m.b.t. de verantwoording de Wet financiering politieke partijen van toepassing. Deze bepaalt dat een bijdrage aan de partij van meer dan € 1000 moet worden geregistreerd en aan de overheid gerapporteerd. Deze maakt bijdragen vanaf € 4500 openbaar.

Verantwoording van giften van de afgelopen jaren:

 • jaar 2014, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2015, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2016, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2017, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2018, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2019, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2020, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2021, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.

Financiele verantwoording

 • Voor wat betreft de financiele verantwoording is van toepassing:
  1. De eisen die de Belastingdienst stelt aan ANBI-instellingen, over informatieverstrekking en publicatie.
  2. De Wet financiering politieke partijen, regels inzake subsidiering en toezicht op de financien van politiek partijen.
  3. De statuten van de lokale afdeling, over financiele verantwoording en kastcontrole.
  4. Het giftenreglement: zie hierboven.
 • De informatie daaruit voorkomende betreft het 'financieel verslag', dit bevat de volgende onderdelen:
  1. de balans per 31 december van elk boekjaar
  2. het overzicht van inkomsten en uitgaven
  3. het overzicht van de reserve (verkiezingscampagne)
  4. een toelichting
  5. verantwoording van giften: zie hierboven.
 • Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.