ANBI

ANBI- en giftgegevens ChristenUnie

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie
RSIN: 8091.64.814
KvK-nummer: 32080551

Bezoekadres

Johan van Oldenbarneveltlaan 46
3818 HB Amersfoort 
Tel: 033 - 422 69 69

Postadres

Postbus 439
3800 AK Amersfoort

Rekeningnummer

IBAN: NL55 RABO 0372 9300 18 t.n.v. ChristenUnie

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

Beleidsplan in hoofdlijnen:

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

Jaarverslagen:

 • jaar 2014: algemeen jaarverslag.
 • jaar 2015: algemeen jaarverslag.
 • jaar 2016: algemeen jaarverslag.
 • jaar 2017: algemeen jaarverslag.
 • jaar 2018: algemeen jaarverslag.
 • Bovengenoemde documenten zijn te vinden in een documentenlijst op deze site, onder dit artikel. Wanneer ze niet te vinden zijn, zijn de documenten op te vragen bij het bestuur, bereikbaar via bestuur@amersfoort.christenunie.nl.

Financieel beleid:

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

 • afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
 • giften

Vermogensbeheer, bestedingen:

 • Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.
 • De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op reserveren voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne.
 • Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting is op te vragen bij het bestuur.
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of de penningmeester van het bestuur.

Beloning:

 • Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 • Leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Giftenreglement:

 • Er is een giftenreglement vastgesteld door de overkoepelende organisatie, de landelijke ChristenUnie. Het giftenreglement is op te vragen bij het bestuur en/of het partijbureau van de overkoepelende organisatie, de landelijke ChristenUnie.
 • Verder is m.b.t. de verantwoording de Wet financiering politieke partijen van toepassing. Deze bepaalt dat een bijdrage aan de partij van meer dan € 1000 moet worden geregistreerd en aan de overheid gerapporteerd. Deze maakt bijdragen vanaf € 4500 openbaar.

Verantwoording van giften van de afgelopen jaren:

 • jaar 2014, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2015, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2016, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2017, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.
 • jaar 2018, bijdragen van 4500 euro en hoger: geen.

Financiele verantwoording:

 • Voor wat betreft de financiele verantwoording is van toepassing:
  1. De eisen die de Belastingdienst stelt aan ANBI-instellingen, over informatieverstrekking en publicatie.
  2. De Wet financiering politieke partijen, regels inzake subsidiering en toezicht op de financien van politiek partijen.
  3. De statuten van de lokale afdeling, over financiele verantwoording en kastcontrole.
  4. Het giftenreglement: zie hierboven.
 • De informatie daaruit voorkomende betreft het 'financieel verslag', dit bevat de volgende onderdelen:
  1. de balans per 31 december van elk boekjaar
  2. het overzicht van inkomsten en uitgaven
  3. het overzicht van de reserve (verkiezingscampagne)
  4. een toelichting
  5. verantwoording van giften: zie hierboven.
 • Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.
 • Financieel verslag op basis van WFPP: Het financieel jaarverslag, c.q. jaarrekening 2016 en balans per 31 december 2016, zijn op te vragen bij het bestuur, per e-mail bestuur@amersfoort.christenunie.nl .

Documenten m.b.t. financiele verantwoording afgelopen jaren:

 • jaar 2012, financieel jaarverslag: balans per 31-12-2012, de jaarrekening 2012, een toelichting.
 • jaar 2013, financieel jaarverslag: balans per 31-12-2013, de jaarrekening 2013, een toelichting.
 • jaar 2014, financieel jaarverslag: balans per 31-12-2014, de jaarrekening 2014, een toelichting.
 • jaar 2015, financieel jaarverslag: balans per 31-12-2015, de jaarrekening 2015, een toelichting.
 • jaar 2016, Financieel jaarverslag 2016 (bestaande uit balans 2016, staat van baten en lasten over 2016 en een toelichting op de balans en een toelichting op de staat van baten en lasten.)
 • jaar 2017, Financieel jaarverslag 2017
  • balans 2017,
  • staat van baten en lasten over 2017 en
  • een toelichting op de balans en een toelichting op de staat van baten en lasten.
 • jaar 2018, Financieel jaarverslag 2018
  • balans 2018,
  • Overzicht van inkomsten en uitgaven over 2018
  • Verloop van de reserve
  • en een toelichting op de balans en de inkomsten en uitgaven.
 • Bovengenoemde documenten zijn te vinden in onderstaand documentenoverzicht.
 • In het overzicht ontbrekende documenten zijn op te vragen bij het bestuur per e-mail: bestuur@amersfoort.christenunie.nl.
 • De verantwoording van giften is hierboven te vinden.