Herziening van de Westelijke Ontsluiting?!

Westelijke ontsluiting header
Nr 4. Gert
Door Gert Hunink op 19 oktober 2018 om 14:00

Herziening van de Westelijke Ontsluiting?!

Aan de westkant van Amersfoort ligt een regionale weg, de N221. Al decennia lang wordt gesproken over een nieuwe westelijke randweg, lopend vanaf de Stichtse Rotonde tot aan de kruising bij de Birkstraat/Amsterdamseweg. Allerlei plannen werden ontwikkeld en weer afgewezen. Uiteindelijk lag er in 2013 een ontwerp dat door een ruime meerderheid van de gemeenteraad is goedgekeurd. In 2015 kwamen er een aantal nuttige aanpassingen. In 2016 werd tenslotte het bestemmingsplan vastgesteld. Aan veel bezwaren is tegemoet gekomen bij de planvorming. Toch is niet iedereen blij met dit project. 

In de media roeren tegenstanders zich flink. Want in dit bosrijke gebied moeten 3500 bomen gekapt worden en de kosten (68,3 miljoen euro) zijn fors. Volgens een aantal tegenstanders is de aanpassing van de weg onnodig, is het bestemmingsplan op foutieve cijfers gebaseerd en kan het niet binnen de geraamde kosten worden uitgevoerd. Daarmee wordt volgens hen dus onnodig schade toegebracht aan de kostbare natuur en bovendien geld verspild. Zij vragen de gemeenteraad om alsnog terug te komen op de plannen en het vastgestelde bestemmingsplan te herzien.

Binnenkort volgt een nieuwe doorrekening en een onafhankelijke second opinion. Ook zal nog (opnieuw) met tegenstanders gesproken worden. Wanneer het project de financiële toets doorstaat wil de ChristenUnie doorgaan. 

In dit blog neemt Gert Hunink u mee in de overwegingen bij dit langdurende en complexe proces. 

Wat als we de tijd terug draaien en het proces met een frisse blik opnieuw kunnen doorlopen…Hoe verloopt dan een project als de Westelijke Ontsluiting? 

We starten met de vraag: wat is de bestaande situatie? 

We hebben een drukke regionale N-weg aan de westkant van de stad. Een belangrijke weg om het verkeer rondom de stad te geleiden en de binnenwegen te ontlasten. Maar ook een belangrijke weg voor de bereikbaarheid van de regio. Op dit tracé zit de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, met een gelijkvloerse spoorwegovergang (zie afbeelding 1). De stad groeit van nu 155.000 inwoners naar 180.000 in 2040. Al met al nuttig om als politiek en samenleving na te denken over de toekomst van dit tracé.

Vervolgens vertalen we de visie van de ChristenUnie naar dit specifieke onderwerp: welke waarden vinden we belangrijk als uitgangspunt voor de Westelijke Ontsluiting? 

Veiligheid– aanpak van verkeersstromen bevordert de veiligheid van alle verkeersdeelnemers;

Leefbaarheid– de kwaliteit van de leefomgeving, zoals lucht en geluid, verbetert; 

Bereikbaarheid– in een stad van enige omvang is bereikbaarheid nodig voor inwoners, bedrijven, werknemers, bezoekers en hulpdiensten;

Draagvlak– met deskundigen en belanghebbenden worden plannen besproken. 

Toekomstbestendig– je doet iets wat voor langere tijd nuttig is, regeren is vooruitzien;

Natuurbehoud– kostbare flora en fauna wordt zo min mogelijk aangetast en als het niet anders kan, vindt compensatie plaats;

Duurzaam– de maatregelen helpen bij het terugdringen van uitstoot;

Financieel verantwoord– kosten en baten worden zorgvuldig afgewogen;

Democratisch- de gemeenteraad weegt belangen af en neemt gedegen besluiten;

Betrouwbaar bestuur– keuzes worden zorgvuldig en verantwoord gemaakt en afspraken worden nagekomen.

Bij een project als de Westelijke Ontsluiting is het onvermijdelijk dat diverse waarden botsen. Dan is een zorgvuldige afweging extra noodzakelijk. We vatten dit samen met het bijbelse principe ‘rentmeesterschap’.  Voor de westelijke ontsluiting hebben we als ChristenUnie de volgende afwegingen en standpunten:

 • De ChristenUnie is zowel landelijk als lokaal al jarenlang voorstander van een ongelijkvloerse kruising.  We willen verkeersstromen scheiden, door een ongelijkvloerse kruising (onderdoorgang en/of viaduct voor auto’s/fietsers) bij het drukke spoor en een onderdoorgang of ruime oversteekplaats bij andere drukke oversteken.  
 • We willen brede fietspaden waarop het veilig, snel en comfortabel fietsenis. En fietspaden in twee richtingen en aan beide zijden waar dat handig is. We willen zo ook automobilisten verleiden om te gaan fietsen. 
 • Een snelle doorstroming voor de auto vinden wij niet het belangrijkste, maar we willen ookgeen opstoppingen. We willen geen vierbaans 80 km autoweg dwars door een natuurgebied aanleggen als dat niet nodig is voor de doorstroming (zie bijvoorbeeld afbeelding 2). Het is daarbij essentieel om verkeersstromen en prognoses op de lange termijn goed door te rekenen.
 • We gebruiken zoveel mogelijk het bestaande tracé en leggen zo min mogelijk nieuw asfaltaan. Uit kostenoogpunt is dat wel zo slim. Ook blijft daarmee zoveel mogelijk flora en fauna behouden. Als er veel bomen staan die gekapt moeten worden, dan moet er ter plekke en anders elders veel gecompenseerd worden. We zien graag extra flora en fauna. 
 • We willen de ecologische hoofdstructuur verbeteren. Hiertoe dient volgens goed gebruik onder andere een milieu effect rapportage uitgevoerd te worden.
 • Direct omwonenden moeten er op lucht- en geluidkwaliteitop vooruitgaan en anders nemen we maatregelen om verslechtering tegen te gaan. 
 • Omdat de kosten flink kunnen oplopen voor de stad moet gezocht worden naar financieringdoor bijvoorbeeld de provincie. Het gaat immers om een regionale weg die ook voor omliggende plaatsen belangrijk is. En bij voorkeur doet ook Prorail een flinke duit in het zakje. 
 • De weg moet een positief effect hebben op de veiligheid en leefbaarheid in aangrenzende wijken. We verwachten bijvoorbeeld minder verkeersdrukin het Leusderkwartier. 

 

Welke processtappen worden bij een omvangrijk project als de Westelijke Ontsluiting doorlopen?

 • De plannen worden in een zo vroeg mogelijk stadium besproken met diverse belanghebbenden. Zoals direct omwonenden, Dierenpark Amersfoort, Fietsersbond en de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven. Daarbij wordt geluisterd en rekening gehouden met hun inbreng. Aan bezwaren wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen. Hiermee creëren we draagvlak. 
 • Kosten en baten worden in detail in beeld gebracht. Er moeten voldoende baten tegenover de kosten staan. Ook wanneer er zorgen zijn over de kosten, wordt hier naar gekeken. We willen immers geen geld over de balk gooien.
 • Na al het onderzoeken en afstemmen komt er een voorstel waarover de gemeenteraad een besluit neemt. 
 • Wanneer er toch bezwaren blijven kan een beroep bij de Raad van State aangetekend worden en zelfs de Ombudsman kan geraadpleegd worden. En dan nog zal niet iedereen tevreden zijn. Als dat zo was, dan was een democratische politiek systeem niet nodig.
 • Wanneer er dan een plan ligt dat de toets der kritiek kan doorstaan, zal een gemeenteraad de verantwoordelijkheid moeten nemen om het plan uit te laten voeren en niet te gaan zwalken. Het risico is dan groot dat de kosten verder oplopen. Dat willen we niet. 

 

Kortom, een zeer complexe operatie waar een lange adem voor nodig is. Dan zou het er wat ons betreft zo uit zien (zie afbeelding 3).

Ik startte dit blog met de vraag: wat als we de tijd terug draaien en het proces met een frisse blik opnieuw kunnen doorlopen. Hoe verloopt dan een project als de Westelijke Ontsluiting?  Hierboven heb ik geschetst hoe we het als ChristenUnie Amersfoort opnieuw zouden doen. Maar dan komen we uit waar we feitelijk nu al staan. Zo is het namelijk grotendeels gelopen. En daarom willen wij graag met de aanleg beginnen! 

Mail voor vragen of opmerkingen: gh.hunink@amersfoort.nl  of bel: 06 17123436. Voor meer informatie verwijzen we naar het dossier op de website van de gemeente. https://www.amersfoort.nl/project/westelijke-ontsluiting.htm

Om een beeld te krijgen kunt u een video-impressie bekijken op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HsqUWFrDNFc

Zie zeker ook: http://www.viadrupsteen.nl/westelijkeontsluitingamersfoort/#Daam_Fockemalaan/Toekomstige_situatie/

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0307.BP00093-0201

Deel dit bericht

Labels: ,