Bouwen aan een groeiende stad

Infrastructuur
Nr 4. Gert
Door Gert Hunink op 14 mei 2021 om 12:08

Bouwen aan een groeiende stad

Het aantoonbaar vergroten van de veiligheid voor fietsers en voetgangers, verbetering van de leefbaarheid voor omwonenden en een betere doorstroming en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Dat is wat we willen. En wie wil dat niet? Een betere ontsluiting aan de westzijde van het steeds verder groeiende Amersfoort helpt hierbij. 

Het gaat volgens de ChristenUnie om veel meer dan het aanleggen van een weg! Wij willen bouwen aan onze mooie stad.

Stand van zaken

Afbeelding groeiende stad

In 2013 hadden we na vele jaren van participatie en politieke debatten een tracé voor de ontsluiting aan de westkant van de stad. Dat tracé volgt grotendeels de bestaande weg. Er was een ruime raadsmeerderheid voor én voldoende draagvlak in de stad. Na allerlei hobbels en vertragingen kon eindelijk de aanbesteding gestart worden door ProRail. De aanbesteding moest helaas on hold gezet worden omdat het plafondbedrag te laag bevonden werd door de marktpartijen. 

 Vervolgens is onlangs geanalyseerd waarom de aanbesteding niet is gelukt. En er zijn mogelijke scenario’s gepresenteerd. Daaruit blijkt dat elk scenario geld kost. Zelfs alles nu stopzetten gaat fors geld kosten.

Hoe zijn we hier beland?

Wat zijn de voordelen:

  • Aantoonbaar meer veiligheid en een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en ook voor hulpdiensten en OV.
  • Betere fietsvoorzieningen door een viaduct en enkele fietstunnels.
  • Verbetering van de treinverbinding tussen Utrecht en Amersfoort
  • Voor veel bewoners wordt de leefbaarheid aanzienlijk verbeterd (luchtkwaliteit én geluid)
  • Betere bereikbaarheid zowel voor de sportverenigingen, scholen , het Bosbad en het Dierenpark
  • Verbetering ecologische hoofdstructuur
  • Verlies van natuur wordt extra gecompenseerd
  • Een drukke regionale weg wordt om de stad gelegd
  • Verkeersdruk elders in de stad neemt af

 

In het coalitieakkoord van 2018 is afgesproken om het plan uit te voeren. D66 en GroenLinks hebben toen bedongen dat het totaalbedrag van 68,3 miljoen niet overschreden mocht worden. Op dat moment leek het budget voldoende. Een door de raad gevraagde second-opinion bevestigde dat. 

Nú blijkt dat door vertragingen, stroperige besluitvorming, talloze vragen, een veranderde marktsituatie e.d. dit bedrag bij de aanbesteding onvoldoende is. Als ChristenUnie zijn wij zeer ongelukkig met de situatie. Wat we ook doen, het kost enkele miljoenen. Daarvoor heb je vervolgens niets, iets, of toch het project zoals het gepland was. In het laatste geval is aanvullende financiering, bijvoorbeeld in de vorm van subsidie, nodig. Voor ons is dat de gunstigste oplossing. 

Verder uitstel betekent dat de kosten sowieso 80-100.000 euro per maand zullen oplopen. Dat vinden wij onwenselijk. Hoe eerder er een oplossing is hoe beter.

De situatie heeft er inmiddels toe geleid dat wethouder Hans Buijtelaar, die het project lange tijd getrokken heeft, zijn functie heeft neergelegd. 

Wat nu?

Het is mogelijk om het project financieel vlot te trekken door het plafondbedrag op te hogen. Het Rijk wil daar aan bijdragen, als ook de regio (Provincie en Gemeente) daartoe bereid zijn. Daarnaast zijn Europese Subsidies aangevraagd die kansrijk zijn en waardoor die bijdragen uiteindelijk niet nodig zijn. Alleen biedt dat nu nog geen zekerheid. Ook zou een gesprek met partijen als Defensie kunnen helpen. De Bernhardkazerne gaat de komende jaar een enorme impuls krijgen. De ontsluiting van de kazerne ligt precies bij de nu nog drukke en onveilige ongelijkvloerse kruising over het spoor.

Stappen

De ChristenUniefractie wil dat we als raad het doel voor ogen blijven houden en het beste voor de hele stad zoeken, ondanks eenzijdige en negatieve beeldvorming door tegenstanders. Dit project is van belang voor onze groeiende stad en de regio (zie het kader). 

Als gemeenteraad zullen we daarom snel met de nieuwe wethouder om de tafel moeten. Wij willen met elkaar naar de samenhang met de toenemende verkeersproblemen bij de Nieuwe Poort en de Stadsring kijken. Er komen immers nieuwe wijken langs Eem en spoor en op de Kop van Isselt. Het lijkt ons voor de stad van belang om het verkeer dat niet in de centrum zelf moet zijn, daar zoveel mogelijk om heen te leiden. En door verbetering van fietsvoorzieningen verwachten we dat het aantrekkelijker wordt om de auto te laten staan. 

Bij dat gesprek lijkt het ons zinvol om o.a. de Provincie, ProRail, Defensie, inwoners en bedrijven in de omgeving betrekken. Het lijkt ons mogelijk om te verkennen hoe we (zoveel mogelijk) binnen de financiële kaders en het bestemmingsplan samen de doelen kunnen realiseren. Zonder dat dit nog vele jaren gaat duren.

We hopen dat alle partijen in de gemeenteraad hier verantwoordelijkheid voor willen nemen. Het gaat niet om het belang van een coalitie. Dit gaat om het belang van de hele stad. Wij willen daar aan bouwen!

Reacties zijn welkom:

Gert Hunink – gh.hunink@amersfoort.nl

 

Meer informatie is te vinden in eerdere blogs op deze website en op:

Westelijke ontsluiting (amersfoort.nl) en op Kalender Gemeente Amersfoort (notubiz.nl)

Deel dit bericht