Ophef over (voorgenomen) bezuinigingen

Nr 1. Simone
Door Simone Kennedy op 15 juni 2021 om 10:24

Ophef over (voorgenomen) bezuinigingen

Er is nu veel ophef in de media over de (voorgenomen) bezuinigingen op het minimabeleid in Amersfoort. Sommige besluiten zijn nog niet genomen, andere al wel. De Individuele Inkomenstoeslag (ITT) is een extra bijdrage van enkele honderden euro's voor mensen die al meer dan 5 jaar moeten rondkomen op een bijstandsuitkering. Zij kunnen hiervan niet sparen en voor wat grotere uitgaven kunnen ze deze toeslag gebruiken. In oktober en februari is deze ITT besproken in de gemeenteraad. De wethouder stelde toen voor om de doelgroep uit te breiden, zodat ook werkenden met een laag inkomen tot 110% van het sociaal minimum hier recht op hebben. Dit zou wel extra geld kosten. En daarom wilde hij de bedragen van de bestaande doelgroepen herverdelen, op zo'n manier dat ook de armoedeval zou verminderen. De armoedeval is de val in inkomen die je kan krijgen als je gaat werken of meer inkomen krijgt, maar daardoor juist toeslagen verliest en uiteindelijk minder geld overhoudt in je portemonnee.

Wij zijn voor het verminderen van de armoedeval. Maar dat doen we natuurlijk het liefst door het minimumloon te verhogen. Want nu is het minimumloon gelijk aan het bijstandsinkomen voor een kostwinner. En dat is de grootste oorzaak van deze armoedeval. Maar dat kan alleen de rijksoverheid doen. Op gemeentelijk niveau kunnen we de armoedeval alleen maar verminderen door minder royaal te zijn met onze minimaregelingen (financiële ondersteuning voor minima). Door de ITT gelden anders te verdelen over de doelgroepen, wordt de armoedeval kleiner, maar gaan sommigen er sterk op achteruit, zoals de alleenstaande ouders, die nu niet langer 528 euro krijgen, maar slechts 170 euro. De ChristenUnie was toen de enige partij in de gemeenteraad die hiertegen bezwaar aantekende, maar de andere partijen hadden het of niet gezien (want het was niet goed vindbaar) of vonden het niet belangrijk. We hebben uiteindelijk wel voorgestemd, omdat we de uitbreiding van de doelgroep ook belangrijk vonden, we geen geld hadden voor reparatie van deze teruggang en geen steun van andere partijen. Na de publicatie in het AD zijn ineens allerlei partijen - de SP voorop - boos over dit besluit, maar dit hadden ze dus eerder kunnen voorkomen. We zouden het kunnen heroverwegen, maar dan moet je dus een reeds genomen besluit terugdraaien en daar ook financiering voor vinden.

De tweede ronde bezuinigingen worden voorgesteld in de Kadernota en gaan over de afschaffing van de Actiefpremie (enkele honderden euro's voor mensen die vrijwilligerswerk of parttime werk doen naast hun bijstandsuitkering), het verminderen van het Mantelzorgcompliment (van 150 euro naar 80 euro) en het korten van de projectsubsidie voor IndeBuurt033. Hierover is nog geen besluit genomen. Deze bezuinigingen druisen in tegen alles waar we voor staan en ik heb eigenlijk geen partij gehoord die hiermee kan instemmen. Maar we moeten wel bezuinigen, want anders wordt ons weerstandsvermogen te laag en kunnen we in de gemeente onze financiële risico's niet opvangen. Als we niet bezuinigen, zakken we door deze ondergrens. Dus waar halen we het geld vandaan om deze bezuiniging ongedaan te maken? Op het Sociaal Domein is volgens de jaarrekening van 2020 wel geld overgebleven, maar dat geld is meteen weer doorgesluisd naar komende jaren of herbestemd. Ik heb er vragen over gesteld en wacht nog op antwoorden. Als we precies weten wat onze bewegingsruimte is, zullen we bij de Kadernota amendement(en) indienen om deze ongewenste bezuinigingen op het Sociaal Domein ongedaan te maken of te verminderen.

Deel dit bericht