Coalitiepartijen Amersfoort presenteren coalitieakkoord 2018-2022

2018-06-15-PHOTO-00000219
CU-Logo-Amersfoort-RGB-SocialMediaPF.png
Door Webmaster op 15 juni 2018 om 13:43

Coalitiepartijen Amersfoort presenteren coalitieakkoord 2018-2022

Vandaag presenteerde en ondertekende in Amersfoort de nieuwe coalitie van ChristenUnie, D66, VVD en Groenlinks het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen aan de slag voor duurzame groei’. Raadsleden Simone Kennedy en Hans Bol voerden namens de ChristenUnie de onderhandelingen. Met heldere speerpunten vanuit het verkiezingsprogramma op zak, vond op 25 april 2018 het eerste inhoudelijke gesprek over een nieuwe coalitie plaats. ‘Na zeven weken onderhandelen zijn we trots op het akkoord dat we bereikt hebben’, aldus Kennedy. Menno Tigelaar keert terug in het college met wonen en sociaal domein in portefeuille. ‘Thema’s die prachtig passen bij de idealen van de Christenunie en waarbinnen we ook grote uitdagingen zien voor de stad’,  vertelt Bol.

Visie en ambitie voor de stad

Het coalitieakkoord bevat afspraken over de doelen die we in deze raadsperiode willen realiseren, maar heeft ambities die vaak verder reiken dan een periode van vier jaar. ‘We willen ook voor de volgende generatie Amersfoort tot een prettige stad maken’, benadrukt Bol. ‘Met de huidige prognoses groeit de stad door naar ruim 180.000 inwoners in 2040. We willen dat Amersfoort een uitnodigende stad blijft voor gezinnen, jongeren en senioren om in te wonen en voor bedrijven om zich in te vestigen. Dit doen we door met lef en daadkracht deze stad te besturen, waarbij participatie van inwoners wordt voortgezet en versterkt’

Met elkaar zorgen we voor een veilige stad

Een van de speerpunten van ChristenUnie Amersfoort is dat iedereen veilig over straat moet kunnen. We zetten in het coalitieakkoord in op een geïntegreerde, preventieve aanpak. Een belangrijke afspraak is dat we meer willen investeren in het voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit. We stimuleren de betrokkenheid van hun ouders, van buurtvaders/moeders en intensiveren de samenwerking tussen jongerenwerkers, politie en justitie. Ook worden mensen die onvrijwillig in de prostitutie zitten geholpen om uit deze situatie te komen. 

Een zorgzamer Amersfoort

Eén van de lastige punten tijdens de onderhandelingen was het sociaal domein, door de oplopende uitgaven met als gevolg structurele tekorten op de begroting. We zetten daarom onder andere in op het vermijden van onnodig dure zorg, het verhogen van de productiviteit, het stimuleren van innovatie en het beschikken over goede en tijdige stuur- en verantwoordingsinformatie. 

We experimenteren met het voorwaardelijk overnemen van schulden van jongeren als onderdeel van een integraal hulpverleningstraject. Ook komt er een voorstel voor aandacht en waardering voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen. We gaan in overleg met seniorenbonden over het bestrijden van eenzaamheid en het verbeteren van advisering aan ouderen. Tot slot hebben we ook ons hard gemaakt voor zwemdiploma’s voor kinderen. ‘We maken met de GGD afspraken over doorverwijzing zodat alle kinderen vanaf groep 7 in de gelegenheid worden gesteld om alsnog een zwemdiploma te behalen’, vertelt Kennedy.

Samen kleuren we onze stad groen

We streven naar afvalloos in 2030. We verbeteren de mogelijkheden voor het scheiden van afval in de binnenstad en bij hoogbouw. 

We creëren een bomenfonds om het tekort aan bomen deze periode zoveel mogelijk aanvullen. Om een goede aansluiting te creëren met het groen in de regio verkennen we hoe we beter kunnen aansluiten bij het routenetwerk voor recreatie Midden Nederland.  Ook de openbare ruimte zal meer ingericht worden voor voetgangers, fietsers en het groen. We voeren het fietsplan versneld uit, inclusief fiets-parkeren, de herinrichting van het stationsgebied en aanpak van knelpunten voor de fiets.

Duurzaam wonen

Al in 2008 sprak Amersfoort de ambitie uit om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De verandering naar schone mobiliteit en de woningbouwopgave gaan hand in hand. Bij nieuwbouw wordt gekeken in hoeverre nieuwe mobiliteitsconcepten zoals autodelen en on-demand vervoer ingevoerd kunnen worden. We willen de komende periode in minimaal vier wijken daadwerkelijk starten met de overgang naar aardgasvrij wonen. Nieuwbouwwoningen worden niet langer aangesloten op gas. Inwoners kunnen via het duurzaamheidsloket en ontzorgteams geholpen worden bij het kiezen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals isoleren, aanleggen van zonnepanelen en eventueel verbouwen van de woning. 

Om te voorzien in de hoge behoefte aan woonruimte gaan we versneld en zoveel mogelijk binnenstedelijk bijbouwen, met oog voor behoud van groen. We hebben aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen voor mensen die langer zelfstandig thuis blijven wonen. We handhaven het streven van 35% sociale woningbouw bij nieuwbouw. De invoering van de Omgevingswet grijpen we als kans aan voor de verbeteringen van de fysieke leefomgeving die we in dit coalitieakkoord nastreven. 

Bovenstaande is een greep uit de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord. Klik hier om het coalitieakkoord te downloaden. 

Deel dit bericht

Labels: , ,